Ефективна співпраця кафедри слов’янської філології та роботодавців – запорука майбутнього

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти співпраця зі стейкхолдерами є запорукою успішної підготовки майбутніх фахівців. Ефективність освітнього процесу залежить від врахування закладом освіти інтересів усіх зацікавлених осіб та його здатності до взаємодії зі стейкхолдерами в зовнішньому та внутрішньому освітньому середовищі.

Кафедра слов’янської філології системно і виважено займається вивченням, активізацією, а, головне, впровадженням у реальний освітній процес участі стейкхолдерів (роботодавців) у підготовку затребуваних на ринку праці майбутніх учителів-філологів.

Ефективність взаємодії кафедри і стейкхолдерів значно зростає, коли партнери-робототавці переходять із позиції сторонніх спостерігачів і виключно споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників освітніх й інноваційних процесів, що сприяє оволодінню студентами комплексом професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного ринку праці. Вирішення цього завдання породжує нові форми такого партнерства. Тому кафедра слов’янської філології тісно співпрацює зі стейкхолдерами в різних напрямах, зокрема систематично проводяться очні консультації та моніторинг щодо визначення цілей освітньо-професійних програм та програмних результатів з урахуванням потреб роботодавців, аналізуються звіти та характеристики студентів-практикантів під час захистів практики. Щороку проходить обговорення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів разом зі стейкхолдерами. Керівники закладів освіти, ретельно проаналізувавши зміст освітніх компонентів, перелік компетентностей та програмних результатів навчання, вносять слушні пропозиції щодо удосконалення процесу підготовки, оновлення змісту програм, приведення у відповідність з вимогами сучасної освітньої практики. За результатами таких зустрічей були враховані й будуть надалі враховуватись інтереси та побажання щодо посилення практичної підготовки, врахування регіонального аспекту.

Стейкхолдери кафедри беруть участь у формуванні тематики кваліфікаційних робіт для магістрів)  (часто надсилають відношення-клопотання на замовлення про виконання тієї чи іншої тематики кваліфікаційної роботи з метою подальшого впровадження у навчальний процес у ЗЗСО чи ЗВО), програм практик, у змісті окремих освітніх компонентів ОПП (тематиці та завданнях практичних занять, завданнях самостійної роботи), а також виступають в ролі рецензентів освітньо-професійних програм. На базі кафедри проводяться науково-методичні семінари та круглі столи за участі роботодавців із проблем професійної підготовки майбутніх фахівців (перекладачів, вчителів, викладачів) (уся інформація розміщена на сайті кафедри слов’янської філології https://ksf.khmnu.edu.ua/).

Також одним із видів співпраці є проходження студентами-полоністами педагогічної та пропедевтичної практик на базі  ЗЗСО, з якими підписані відповідні угоди (Детальніше про укладені угоди на сайті кафедри слов’янської філології: https://ksf.khmnu.edu.ua/spivpraczya/). Хочемо зазначити, що угоди були підписані й раніше, однак по закінченні терміну їх чинності, протягом 2021, 2022 років були укладені/продовжені нові.

Навчально-виховний комплекс №4 м. Хмельницького (підписання угоди про співпрацю та проходження практик студентами на базі НВК).
Технологічний багатопрофільний ліцей імені Артема Мазура м. Хмельницького (підписання угод про продовження співпраці, зокрема про проходження педагогічної практики на базі ТБЛ).
Городоцький ліцей №3 Городоцької міської ради Хмельницької області (укладання угоди про освітню та наукову співпрацю).
Технологічний багатопрофільний ліцей імені Артема Мазура м. Хмельницького (узгодження питань щодо співпраці учителів-філологів ТБЛ та викладачів-філологів ХНУ).

Щиро вдячні нашим стейкхолдерам (роботодавцям) за продуктивну співпрацю на благо якісної освіти майбутнього!

Інформація кафедри слов’янської філології