Перекладацька практика

Перекладацька практика є складником процесу організації практичного навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю «035 Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська» другого (магістерського) рівня посідає важливе місце у підготовці висококваліфікованих фахівців із перекладу.

Мета проходження практики – поглибити зв’язок теоретичних знань через практику у реальному перекладацькому процесі, набути навичок та вмінь використання теоретичних знань у розв’язанні конкретних перекладацьких завдань.

У результаті проходження практики здобувачі освіти зможуть засвоїти специфічні особливості спеціалізованих текстів у межах, необхідних для перекладу; оволодіти основними категоріями мовної діяльності на конкретному виробництві (в компанії, організації); засвоїти перекладацькі прийоми в обсязі, необхідному для виконання письмового перекладу; навчитися ефективно використовувати традиційні та електронні словники, інші довідкові матеріали для вирішення перекладацьких проблем; сформувати потребу у постійному оновленні спеціальних знань та у їх творчому застосуванні в практичній діяльності.

Базами практик є бюро перекладів, нотаріальні контори, заклади та установи, у яких є потреби у здійсненні перекладів.

Програма та методичні рекомендації щодо організації, проведення, проходження та звітування з перекладацької практики розроблені доцентом кафедри Людмилою Леонідівною Станіславовою та розміщені у модульному середовищі, є доступними для магістрантів під час проходження практики.

Керівник перекладацької практики – кандидат філологічних наук, доцент кафедри Людмила Леонідівна Станіславова.