Мороз Тетяна Олександрівна

Викладач

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6891-8326

Освіта

 • 2011−2017 рр. — навчання в Хмельницькому національному університеті. Після завершення навчання отримала диплом магістра про вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Українська мова і література», здобувши кваліфікацію «Філолог, викладач української мови і літератури, світової літератури, вчитель української мови і літератури, світової літератури, польської мови).
 • 2015−2018 рр. — навчання в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Після завершення навчання отримала диплом за спеціальністю «Мова і література (польська)», здобувши кваліфікацію «Філолог, вчитель польської мови і літератури».
 • 2018−2022 рр. — навчання в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України за спеціальністю 035 Філологія (01.02.03 – слов’янські мови).

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2021 р. — Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Полонійна академія в Ченстохові. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики» (23-24 квітня 2021 року, м. Ченстохов). Тема − «Протиставлення компонентів бог / людина, бог / диявол у складі польських паремійних одиниць». Сертифікат від 24.04.2021 № FC-2324113-Cz (15 годин – 0,5 кредити ECTS).
 • 2021 р. — Kujawska szkoła wyższa we Włocławku. Міжнародна наукова конференція «Філологічні науки та перекладознавство: європейський потенціал» (9−10 липня 2021 року, м. Влоцлавек). Тема – «Опозиції młodość / starość, młody / stary в семантичній структурі польських паремій». Сертифікат від 10.07.2021 № FC-910063-KSW (15 годин – 0,5 кредити ECTS).

Навчальні дисципліни

Сучасна польська мова (Лексика. Фразеологія)

Практичний курс польської мови

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

Статті у періодичних фахових виданнях України

 • Мороз Т. О. «Польські паремійні одиниці з антонімічними компонентами на позначення соціальної сфери життя людини». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 28. Т. 3. С 4−10. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/28.208728. (Категорія Б).
 • Мороз Т. О. «Теоретичні підходи до аналізу паремій в українському, російському та польському мовознавстві». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Вип. 1(45), 2021, С. 312−320. DOI: 10.24144/2663-6840/2021.1(45).312–320 (Категорія Б).
 • Мороз Т. О. «Типи антонімів у польських пареміях». Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2019. Вип. 35, С. 92−104.
 • Мороз Т. О. «Репрезентація характеристики людини у польських паремійних одиницях з антонімічними компонентами». Мова і культура. 2019. Вип. 22. Т. IV. С. 252−259.

Статті у зарубіжних виданнях

 • Мороз Т. О. «Репрезентація родинних цінностей у польських паремійних одиницях із семантично протилежними компонентами». Poznańskie Studia Slawistyczne. 2021. Nr 21. S. 227−246. DOI: 10.14746/pss.2021.21.12

Статті в інших наукових журналах

 • Мороз Т. О. «Польські паремійні одиниці з антонімічними компонентами, що описують людину». Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. 2019. Вип. 6. С 73−77.
 • Мороз Т. О. «Назви частин тіла у польських паремійних одиницях». Лінгвістичні студії молодих дослідників: Збірник наукових праць. Рівне : РДГУ. Вип. 12. С. 87−95.

Матеріали конференцій (статті, тези)

 • Мороз Т. О. «Протиставлення компонентів бог / людина, бог / диявол у складі польських паремійних одиниць». International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges»: conference proceedings, April 23−24, 2021, Vol. 1. Częstochowa : «Baltija Publishing», 2021. pp. 33−36. DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-1-8
 • Мороз Т. О. «Опозиції Młodość / Starość, Młody / Stary в семантичній структурі польських паремій». International scientific and practical conference «Philological sciences and translation studies: European potencial»: conference proceedings, July 9−10, 2021. Włocławek : «Baltija Publishing», 2021. pp. 22−26. DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-26-110-7-4

Методичні розробки

 • Сучасна польська мова (Лексика. Фразеологія) : методичні рекомендації та настанови до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.028 «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Укладач Т. О. Мороз; відповідальна за випуск Н. В. Подлевська. Хмельницький, 2022. 73 с. (електронний ресурс).
 • Сучасна польська мова. Лексика. Фразеологія : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для здобувачів заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.028 «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Укладач Т. О. Мороз; відповідальна за випуск Н. В. Подлевська. Хмельницький, 2022. 20 с. (електронний ресурс).

Посади

 • 2016−2017 рр. — старший лаборант кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету
 • 2017−2018 рр. — вчитель польської мови (СЗОШ № 29, м. Хмельницький)
 • 2018−2019 рр. — викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету (за сумісництвом)
 • 2018−2022 рр. — аспірантка Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ)
 • 2021−дотепер — молодший науковий співробітник відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ)
 • 2022 – дотепер — викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету (за сумісництвом)

Контакти

E-mail: tatianamoroz94@gmail.com