В усіх науках і мистецтвах плодом є вірна практика» Григорій Сковорода

Практика студентів є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Згідно з навчальними планами вищих навчальних закладів терміни фахової практики становлять 20–25% всього навчального часу. Організація практичної підготовки студентів регламентується Положеннями про проведення практики студентів вищих навчальних закладів.

Мовна (перекладацька) практика – це одна із форм навчання, вироблення практичних навиків, реалізації набутих теоретичних знань і є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми філологів-перекладачів. Перебуваючи у відповідному мовному середовищі, студенти швидко адаптовуються і вдосконалюють рівень володіння іноземною мовою. Заняття допомагають студентам розвинути загальні мовні компетенції, навички порозуміння у міжнародному середовищі й ситуаціях щоденного життя. У процесі практики вони розширюють свій словниковий запас і вивчають нові граматичні структури в практичному застосуванні, покращують свої здібності у спілкуванні, адже спілкування з носіями мови — це неабиякий досвід.

Актуальною умовою підвищення якості навчання студентів є поєднання теоретичних знань майбутніх фахівців з умінням вирішувати практичнізавдання, що можливо лише під час проходження мовної перекладацькоїпрактики.

Група студентів спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)» Хмельницького національного університету проходила навчальну (перекладацьку) практику у Шльонському університеті м. Катовіце (Польща)

У рамках проекту студенти спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)» Хмельницького національного університету у червні 2015 року відвідали м. Кельце (Польща) з метою набуття мовної практики: відвідування лекцій, практичних занять, проведення наукових досліджень з польської філології, спілкування з носіями мови, знайомство з історично-культурним надбанням Польщі.

Мовна практика спрямована на забезпечення комплексного розвитку навичок і вмінь, необхідних для здійснення різних видів усного послідовного та письмового перекладу. Відповідно основною метою перекладацької практики є підготовка висококваліфікованих перекладачів шляхом поглиблення і закріплення теоретичних знань й формування у студентів професійних умінь та навичок усного послідовного та письмового перекладу з польської мови та на польську мову на базі отриманих знань, а також виховання у студентів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати у майбутній професійній діяльності.

У восьмому семестрі студенти 4 курсу спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)» проходять педагогічну практику, навчаючи учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Хмельницького та Хмельницької області польської та російської мов. Педагогічна практика спрямована на вироблення у майбутніх фахівців практичних навичок, умінь, професійних здібностей, які допоможуть у майбутньому успішно здійснювати навчально-виховний процес у школі.

Студенти-філологи 4 курсу перед проходженням педагогічної практики беруть участь у настановчій конференції, яку проводять викладачі кафедри слов’янської філології.

У визначений період мають змогу познайомитися із учителями-керівниками від загальноосвітніх навчальних закладів, із класами, розкладом уроків та календарним плануванням із фахових предметів. У перший тиждень студенти-практиканти відвідують уроки-спостереження зі спеціальності, що проводять вчителі від баз практики. Наступними тижнями за погодженням із керівниками практики готують плани-конспекти пробних уроків зі спеціальності у середніх класах та проводять їх. Також виконують функції класних керівників та організовують цікаві тематичні позакласні і виховні заходи.

Викладачі кафедри слов’янської філології Н. В. Подлевська, І. В. Горячок (викладання методичних дисциплін), Н. М. Торчинська, Л. В. Терещенко, Л. Л. Станіславова (викладання філологічних дисциплін), Ю. І. Серкова, О. Б. Дутковська, І. С. Сашко (викладачі полоністичних дисциплін) – керівники практики – досвідчені методисти, які розвивають особистісно орієнтованого майбутнього фахівця, вчать самостійно ретельно планувати свою роботу, використовувати в практичній діяльності сучасні новітні технології.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр або предметних (циклових) комісій. Працівники кафедр здійснюють насамперед консультування та інструктаж, а також контролюють усю діяльність студентів щодо виконання всіх завдань практики. Інструктаж може ґрунтуватися на друкованих методичних рекомендаціях з кожного виду практики.

Після закінчення практики проводиться підсумкова конференція-захист практики з метою аналізу і узагальнення її результатів. Після закінчення практики студент подає груповому керівникові повністю оформлену документацію з практики: звіт про проходження практики, щоденник практики, іншу документацію, передбачену програмою практики. Звіт з практики захищається студентами в присутності одногрупників, комісії, до складу якої входять завідувач кафедри та групові керівники.

Протягом практики студенти починають засвоювати основи професійної майстерності, формувати стиль індивідуальної діяльності, набувають уміння співпраці та спілкування в колективі, тобто відбувається процес первинної професійної соціалізації майбутнього фахівця.