Методична робота ― важливий складник педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного науково-педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу науково-педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів освітнього процесу у ЗВО. Вона ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів освітнього процесу. Участь у навчально-методичній роботі є професійним обов’язком кожного науково-педагогічного працівника. 

Кафедра слов’янської філології забезпечує викладання дисциплін із польської, української мов і літератур та методик їх викладання для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» денної, заочної форм навчання

Навчально-методична робота кафедри спрямована на:

• вироблення у здобувачів вищої освіти здатності до засвоєння багатофункціонального комплексу знань, умінь, необхідних для особистісної реалізації, розвитку, соціальної інтеграції та працевлаштування;

• формування прагнення до опанування професійно орієнтованих знань і вмінь, що є необхідними для виконання типових професійних завдань, пов’язаних із забезпеченням усної та письмової комунікації та інформації в різних галузях народного господарства, науки, техніки, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом та жанром текстів іноземною та державною мовами;

• формування фахівця, здатного професійно вирішувати типові та непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі філологічної та педагогічної освіти,

• удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію, модернізацію й інтенсифікацію навчального процесу;

• поліпшення й координування організації самостійної роботи і контролю знань студентів;

• підвищення педагогічного, методичного, наукового рівня викладачів.

Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

• поглиблення й модернізація навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі з урахуванням європейських норм і стандартів щодо мовної та літературної освіти;

• використання результатів новітніх наукових і методичних досліджень у навчальному процесі;

• стажування викладачів кафедри за кордоном та співпраця із зарубіжними закладами вищої освіти, участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах;

• створення й удосконалення робочих навчальних програм та інших методичних матеріалів дисциплін, що викладаються на кафедрі;

• покращення системи поточного та підсумкового контролю та оцінювання знань здобувачів освіти;

• упровадження в навчальний процес інноваційних методів і технологій навчання;

• розробка матеріалів з навчальних дисциплін для Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) та курсів з використанням технологій дистанційного навчання;

• підготовка до друку та видання методичних рекомендацій, підручників та навчальних посібників.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін із польської, української мов і літератур та методик їх викладання для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» денної, заочної форм навчання:

«Вступ до мовознавства», «Вступ до перекладознавства», «Вступ до слов’янської філології», «Вступ до літературознавства», «Проблемні питання польської мови та перекладознавства», «Історія польського мовознавства», «Загальне редагування», «Інтерактивні методи у викладанні перекладознавчих дисциплін», «Історія польської мови», Інформаційні технології (за професійним спрямуванням), «Культура спілкування та етикет перекладача», «Стилістика і культура української мови», «Практикум з лінгвістичного аналізу», «Методика навчання української лiтератури», «Методика викладання філологічних дисциплін у ЗВО», «Методика навчання української мови», «Методика виховної роботи», «Методика навчання польської мови», «Методика навчання польської мови і літератури у закладах вищої освіти», «Методика навчання зарубіжної літератури», «Методологія та організація наукових досліджень», «Міжкультурна комунікація в перекладознавчому аспекті», «Мовно-комунікативні основи культури спілкування», «Науково-технічний переклад», «Теорія і практика перекладу», «Переклад у правовій, в офіційно-діловій і виробничій сферах», «Історія польської літератури», «Основні тенденції розвитку польської літератури», «Практичний курс польської мови», «Розмовний практикум з польської мови», «Польська мова» (початковий та базовий рівні), «Практичний курс української мови», «Сучасна українська мова», «Теорія і практика філологічних досліджень», «Українська діалектологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Усна народна творчість», «Художній переклад», «Практична риторика», «Редагування перекладів», «Практичний курс та практика перекладу з польської мови».

Модульне середовище

Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке може використовуватися як платформа для електронного навчання. Moodle – це безкоштовна, відкрита система управління навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та здобувачами освіти, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.

На кафедрі слов’янської філології створено понад 60 навчальних курсів (лекції, практичні заняття, контрольні роботи, тести) для опрацювання матеріалів студентами у модульному середовищі для навчання. Постійно триває робота викладачів над розширенням, поглибленням, удосконаленням навчально-методичних матеріалів у модульному середовищі з дисциплін, які викладають.

Навчально-методичні видання кафедри

Деякі фото навчального процесу