Педагогічна практика (пропедевтична)

Освітній компонент «Педагогічна практика (пропедевтична)» є складником обов’язкової частини професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.028 Середня освіта (Мова і література (польська)), додатковою предметною спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Мета практики – формування у здобувачів вищої освіти системи педагогічних умінь та навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах.

Завдання – поглиблення, систематизація і закріплення соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних та фахових знань, здобутих на відповідних етапах теоретичного навчання, застосування їх для творчого розв’язання конкретних педагогічних завдань; розвиток у майбутніх учителів професійно-педагогічної компетентності та професійно значущих якостей особистості; оволодіння сучасними методами і формами педагогічної діяльності, новими прогресивними технологіями навчання; формування у практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності; вироблення творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності; розвиток у практикантів уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності, вносити відповідні корективи у програму професійного саморозвитку; виховання у студентів стійкого інтересу до професії вчителя, потреби у педагогічній самоосвіті.

Доцентом кафедри, кандидатом педагогічних наук Інною Владиславівною Горячок розроблена робоча програма, методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики, що розміщені у модульному середовищі кафедри, доступ до яких мають студенти-практиканти. Керівник практики від ЗВО постійно підтримує зв’язок із практикантами, надаючи консультативно-методичну допомогу.

Керівник педагогічної практики – кандидат педагогічних наук, доцент Інна Владиславівна Горячок.