Перекладацька (виробнича) практика

Перекладацька практика є складником навчального процесу, яка продовжує його в умовах, наближених до реальних, на об’єкті практики (на виробництві) – зокрема, у мовних школах, бюро перекладів, організаціях, що потребують перекладу. Основною метою практики для студентів-полоністів ІІІ курсу є закріплення навичок усного та письмового перекладу.

Перекладацька практика відбувається у 6 семестрі для студентів 3 курсу освітньо-професійних програм «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» та «Польська мова і література, друга мова – англійська».

Установа чи підприємство для проходження практики має бути відповідним до сфери майбутньої діяльності фахівців, а також мати розвинену систему залучення професійних перекладачів та розроблену структуру здійснення перекладів.

Проведення навчальної практики спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності майбутніх спеціалістів, залучення їх до пошукової роботи з словниками та енциклопедіями, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок майбутніх фахових перекладачів, усвідомлення практичного складника навчальних курсів, формування міждисциплінарних зв’язків тощо.

З цією метою установа чи підприємство для проходження практики має бути відповідним до сфери майбутньої діяльності фахівців, а також мати розвинену систему залучення професійних перекладачів та розроблену структуру здійснення перекладів.

Етапи  проходження перекладацької практики:

 1. Підготовчий, під час якого студенти знайомляться з метою, завданнями та формами проведення практики, отримують терміни та вимоги щодо представлення результатів проведеної роботи, інструктуються з правил техніки безпеки, визначається система презентації та захисту подання результатів проходження практики.
 2.  Змістовно-організаційний, під час якого відбувається навчальна та практична діяльність, що передбачена планом проходження практики.
 3.  Підсумковий, під час якого проводиться звітування студентів щодо проведеної роботи, перевірка набутих знань і вмінь, підбиття підсумків навчальної практики.
 4. Залежно від термінів, умов та специфіки навчального процесу перекладацька практика частково або повністю може проводитися без відриву від навчальних занять передбачених навчальними планами.

        Метою навчально-виробничої практики з перекладу є формування у студентів уявлень про характер роботи перекладача та навичок самостійної перекладацької діяльності.

Основними завданнями практики є:

 • розуміння структур та форм відділів перекладу при профільних установах та підприємствах;
 • ознайомлення студентів з методами та засобами здійснення перекладу при виробничих профільних установах;
 • надання розуміння студентами системи перевірки, редагування та корекції перекладів при профільних установах;
 • вивчення особливостей та визначення специфіки перекладу професійної документації та ділової переписки;
 • відпрацювання навичок письмового перекладу текстів інформаційного, науково-технічного та суспільно-політичного характеру;
 • ознайомлення з правилами практичного забезпечення перекладу під час виставок, засідань, конференцій;
 • відпрацювання навичок усного послідовного перекладу;
 •  відпрацювання навичок презентації та пояснення складності перекладу (як теоретичних аспектів, так і практичних) щодо виконаних завдань;
 • самоконтролю та саморегулювання часу перекладу та виконання завдань, передбачених планами і освітньо-професійними програмами закладу вищої освіти;
 • виховання у студентів розуміння та важливості адекватності перекладу для професійної діяльності та успішного працевлаштування.

У процесі проходження практики студент зобов’язаний вести записи, здійснювати ознайомчі завдання для удосконалення та подальшого виконання усного та письмового перекладу.

У ході здійснення письмового перекладу студент отримує пробний переклад для з’ясування рівня володіння мовою, теоретичного матеріалу необхідного для перекладу, а також відбувається формування психологічного стану виконувати завдання в нестандартних умовах; та не менше шести завдань спеціалізованого перекладу (ділова кореспонденція, науково-технічні тексти, тощо згідно з планом).

На кафедрі слов’янської філології розроблена відповідна програма з викладацької практики, методичні рекомендації та зразки звітної документації. Всі необхідні матеріали розміщені у модульному середовищі та є доступними для студентів під час проходження перекладацької практики.

Інформація про укладені угоди про співпрацю між Хмельницьким національним університетом та базами практик розміщені на сайті кафедри слов’янської філології:  https://ksf.khmnu.edu.ua/spivpraczya/

Студенти-практиканти самостійно можуть пропонувати бази практик, з якими згодом університет укладає угоду про співпрацю.

Керівники практики – старший викладач кафедри слов’янської філології Юлія Іванівна Сєркова та старший викладач кафедри Світлана Василівна Войталюк.