Станіславова Людмила Леонідівна 

Доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Гарант освітньо-професійної програми “Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська” (магістратура)

Освіта

• 1977–1982 рр. – навчання у Чернівецькому державному університеті (нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Після завершення навчання отримала диплом за спеціальністю «Російська мова і література», здобувши кваліфікацію «Філолог. Викладач».

• 1985–1989 рр. – навчання в аспірантурі Дніпропетровського державного університету.

• 1990 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – російська мова. Тема дисертації «Лінгвістичний опис терміносистеми інформатики у семантичному і номінативному аспектах».

• 1994 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

• 2020–2021 рр. – навчання в магістратурі Хмельницького національного університету. Після завершення навчання отримала диплом за спеціальністю «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська», здобувши кваліфікацію «Магістр філології; перекладач; викладач польської мови і літератури».

Підвищення кваліфікації (стажування)

• 2024 – Підвищення кваліфікації (стажування) у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з 18 березня 2024 року по 17 травня 2024 року. 180 годин / 6 кредитів ЄКТС. Сертифікат від 17.05.2024

• 2023 р. – Науково-методичний курс підвищення кваліфікації «Мова і культура у полоністичній дидактиці», 22-28 жовтня 2023 р., м. Дрогобич (Дрогобицька філія ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Всеукраїнска громадська організація «Спілка вчителів-полоністів України»), 30 годин / 1 кредит ЄКТС, сертифікат №056/23 від 28.10.2023.

• 2022 р. – Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». 20-21 грудня 2022 року. Обсяг програми – 0,2 кредиту ЄКТС (8 годин).

• 2022 р. – Міжнародне онлайн-стажування на базі Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie за програмою «Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Реалізація міжнародних освітніх проектів у фінансовій перспективі ЄС». Дати проведення: 6 червня – 15 липня 2022 року. 180 год. / 6 кредитів ЄКТС 06.06-15.07.2022, сертифікат №28/2022 від 15.07.2022.

• 2022 р. – Сумський національний аграрний університет, НАЗЯВО (семінар «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики» у рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055- «AICE – With Academic integrity to EU values step by step to common Europe» (сертифікат від 23.05.2022 р.).

• 2022 р. – Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. Тема підвищення кваліфікації «Інноваційні технології на уроках польської мови» 30 год. / 1 кредит ЄКТС. Сертифікат ПП№00506-22 від 25.04.2022.

• 2022 р. – Вебінар «Сервіси для створення стильних та сучасних презентацій» 2 год. /0,06 кредиту ЄКТС Свідоцтво № В635-117478 від 18.02.2022

• 2022 р. – Центр післядипломної освіти Хмельницького національного університету. Програма підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» 10.01.-31.01.2022, 30 год/1 кредит ЄКТС, сертифікат ХМ02071234/22-079, наказ по ХНУ № 15-КП від 02.02.2022.

• 2021 р. – Litosvita Онлайн-курс «Копірайтинг» 16 год. /0,6 кредита ЄКТС 27.09-01.11.2021 Сертифікат.

• 2021 р. – Підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника Хмельницького національного університету «Ресурси та методи проведення навчальних занять онлайн в умовах карантину», за напрямом «Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання», 30 годин / 1 кредит, 1.12.2020 – 30.05.2021 р., Сертифікат 21/181 від10.06.2021, ХНУ. Наказ від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)

• 2021 р.- IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку. Тема підвищення кваліфікації «Засоби дистанційного навчання на прикладі платформ ZOOM і Moodle». Сертифікат ES 4615/2021 від 22.01.2021. Наказ від 12.02.2021 № 39-КП (45 год.)

• 2020 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (тема підвищення кваліфікації «Програма педагогічної майстерності»; свідоцтво № 20/040 від 07.07.2020).

• 2020 р. – Участь у вебінарі «Медіаграмотність на уроках української мови: фейки, перевірка інформації та створення медіапроєктів» (свідоцтво №В363-117478 від 12.10.2020 р.).

• 2019 р. – Східноєвропейський університет імені Лесі Українки (підвищення кваліфікації на науковому семінарі «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи»; сертифікат № 23/19, протокол №6 від 01.04.2019 р.).

• 2018 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (тема підвищення кваліфікації «Проєктування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти»; свідоцтво ХМ 02071234/142 від 25.10.2018 р.).

• 2018 р. – Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (стажування за темою «Новітні інформаційно-комп’ютерні технології навчання»; довідка №418 від 23.04.2018 р.).

• 2017 р. – Педагогічний університет імені Комісії народної освіти стажування (Краків, Польща) (тема підвищення кваліфікації «Методично-дидактичні курси для викладачів Хмельницького національного університету», 28.10.–5.11.2017 р., довідка IFP.573-5/17 від 5.11.2017 р.).

• 2013 р. – Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (тема підвищення кваліфікації «Викладання української мови як іноземної», свідоцтво 12СПК №969115 від 18.12.2013).

• 2008 р. – Хмельницький національний університет (підвищення кваліфікації з тематичних університетських курсів; сертифікат про підвищення кваліфікації №11 від 19.02.2008 р.).

• 2008 р. – Університет менеджменту освіти (тема підвищення кваліфікації – «Менеджмент вищої освіти»; свідоцтво про підвищення кваліфікації серія 12СП №597299 від 20.12.2008 р.).

Навчальні дисципліни

Вступ до перекладознавства

Стилістика і культура української мови (вибіркова)

Редагування перекладів (вибіркова)

Інформаційні технології за професійним спрямуванням

Комп’ютерна лінгводидактика (вибіркова)

Наукові інтереси. Громадська діяльність

• Член ГО Хмельницького обласного відділення Спілки вчителів-полоністів України (з 2018 р.)

Реалізовані проєкти

Учасниця міжнародних проєктів:

– співпраця з Фундацією «Допомога полякам на Сході» «Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ-2019» (Варшава, Польща), 2019 р.

– співпраця із Педагогічним університетом ім. Комісії народної освіти (Краків, Польща, 2018 р.).

– «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету» в контексті гранту Фундації «Допомога полякам на Сході», 2017 р. (Кельце, Польща).

– «Польсько-українські зустрічі на шляху до об’єднаної Європи», фінансованим Міністерством закордонних справ Польщі в контексті гранту «Співробітництво в сфері публічної дипломатії у 2015 р.» (Кельце, Польща).

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Монографії і навчальні посібники

• Станіславова Л.Л. Стилістика художнього тексту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Хмельницький: ХмЦНП, 2013. 351 с.

• Станіславова Л.Л., Грицева А.П. Російсько-український словник технічних термінів (легка промисловість). Київ: Вища школа, 1997. 318 с.

Статті у періодичних фахових виданнях України

Терещенко Л.В., Станіславова Л.Л. Лексико-семантичні категорії: лінгвістичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія: «Філологія». Одеса: Видавничий дім “Гельветика”.   2024. № 65.    С. 128-131. DOI https://doi.org/10.32782/2409-1154.2024.65.27

Станіславова, Л.  Терещенко, Л. 2023. Складені присудки у романі Болеслава Пруса «Фараон» і у його перекладі українською мовою.  Філологічний часопис. 2 (Лис 2023), Умань. С. 57–66.  http://fch.udpu.edu.ua/article/view/6.pdf

• Станіславова Л., Терещенко Л. Польські та українські фразеологічні біблеїзми: порівняльний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 64. Том 2. С.227-232

• Людмила Станіславова, Людмила Терещенко. Польські та українські фразеологічні біблеїзми: порівняльний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 64. 2023. (прийнято до друку, категорія Б)

Станіславова Л.Л., Терещенко Л.В. Організація поточного опитування за допомогою PowerPoint у викладанні філологічних дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Вип. 206. С. 271-279.

• Станіславова Л., Терещенко Л. Лексика і фразеологія сучасного українськомовного політичного дискурсу. Актуальнi питання гуманiтарних наукміжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип 53, том 2, 2022. С.205-211.

• Станіславова Л.Л., Терещенко Л.В. Удосконалення мовної особистості майбутнього філолога. Закарпатські філологічні студії. Вип. 23. Т. 1. 2022. С.206-211.

• Станіславова Л.Л., Терещенко Л.В. Граматичні трансформації у перекладі фентезі А. Сапковського як вияв системно зумовлених трансформацій. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2022. С. 36-43.

• Станіславова Л. Л. Переклад авторських неологізмів роману А. Сапковського «Оstatnie życzenie». Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наукових праць. Хмельницький: ХНУ, 2020. № 19. С.93-97.

• Станіславова Л.Л. Перекладацькі стратегії та засоби їх реалізації (на матеріалі українських перекладів казки Ю. Крашевського «Kwiat paproci»). Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : ХНУ, 2019. Випуск 17. С. 36–42.

• Станіславова Л. Л. Асиметричні антоніми в українських афористичних текстах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2019. Випуск 16. С. 180–185.

• Станіславова Л. Л. Структурно-семантичні типи антонімів в українських афористичних текстах. Актуальні проблеми філології і перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2018. Випуск 14. С. 189–202.

• Станіславова Л. Л. Формування мотивації студентів до вивчення культури мови з використанням ІКТ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 68. С.166–170.

• Станіславова Л. Л. Застосування електронних тестових завдань та інтерактивних вправ у викладанні дисципліни «Культура української мови». Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. Випуск 10. Ч. 3. С. 82–89.

• Станіславова Л. Л., Терещенко Л. В. Антитеза в сучасній українській афористиці. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2015. Випуск 9. С. 163–170.

• Станіславова Л.Л. Семантична трансформація фразеологізмів у літературно-художньому тексті. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла КоцюбинськогоСерія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Планер», 2012. Випуск 16. С. 166–170.

• Станіславова Л.Л. Стилістично-виражальні можливості топонімів у афористиці Р. Доценка. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький: ХмЦнп, 2013. Випуск 6. С. 237–247.

• Станіславова Л.Л. Подвійна актуалізація фразеологізмів: форми реалізації. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький: ЦНІІ, 2012. Випуск 5. С. 164–174.

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

Valentyna Voronkova/ Vitalina Nikitenko/ Svitlana Horodnycha/ Volodymyr Kramar/ Lyudmila Stanislavova/ Irina Khavina. The Influence of Digital Technologies on the Development of Smart Education in a Technologically Advanced Society REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 3ª época. Año 14, N° 41, 2023. S,537-554 DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.41.30

Статті у зарубіжних виданнях

• Станіславова Л.Л., Серкова Ю.І. Реалії в українських перекладах польських казкових текстів. International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” : conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 452 pages. C. 336-343.

• Станіславова Л.Л. Антитеза в афоризмах С.Є.Леца: характеристика і переклад. Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції: збірник наукових праць. Випуск 1. Кельце – Хмельницький: ХмЦНП, 2014. 281 с. С.218-226.

Статті в інших наукових журналах

• Станіславова Л. Л. Вправи для опанування перекладацьких трансформацій на матеріалі фентезі А. Сапковського і їх українських перекладів. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2021. Випуск десятий. С.133-142.

• Станіславова Л. Л. Антропоніми у романах саги про Відьмака А. Сапковського: типологія, переклад. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск дев’ятий. С.198-204.

• Станіславова Л. Л. Створення електронного підручника на основі сучасних web-технологій.Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2021. Випуск восьмий. С.103-109.

• Станіславова Л. Л. Запозичення в перекладах польських текстів українською мовою. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2019. Випуск 6. С. 103–109.

• Станіславова Л. Л. Типові та особливі різновиди метонімії в сучасних художніх українських текстах. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2018. Випуск 4. С. 138–143.

• Станіславова Л. Л. Націоналізм у поезії Т.Шевченка. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2016. Випуск 3. С. 138–144.

• Станіславова Л. Л. Націоналізм у поезії Т.Шевченка. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Бідк Є.І., 2016. Випуск 3. С. 138–144.

• Станіславова Л.Л. Застосування електронних тестових завдань та інтерактивних вправ у викладанні дисципліни «Культура української мови». Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб.наук.праць. Вип.10. Ч.3. Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2016. С.82-89.

• Станіславова Л. Л. Афористика як елемент навчання польської мови. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика : збірник наукових праць. Хмельницький, 2015. Випуск 1. С. 175–185.

• Станіславова Л.Л. Новітні інформаційні технології у навчанні студентів іноземної мови. Мовна компетенція як основа для професійного та соціального успіху в Європі : збірник наукових праць. Хмельницький – Кельце : ХмЦНІІ, 2015. С. 155–168.

• Станіславова Л.Л. Антитеза в афоризмах Є.Леца: характеристика і переклад. Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції: збірник наукових праць. Кельце – Хмельницький, 2014. Випуск 1. С. 218–226.

• Станіславова Л. Л. Стилістична характеристика афоризмів Василя Простопчука. Поділля. Філологічні студії : збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ, 2014. Ч. 1. С. 162–171.

• Станіславова Л.Л. Міжчастиномовні антоніми в афористичних текстах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Випуск сьомий. Хмельницький: ХмЦНП, 2014. С.159-163.

• Станіславова Л.Л. Стилістично-виражальні можливості топонімів у афористиці Р.Доценка. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Зб.наук.праць: Вип.6. Хмельницький: ХмЦнп, 1913. С.237-247.

• Станіславова Л.Л. Художня деталь як спосіб зображення у літературному творі. Педагогічний вісник. 2011. №1 (32). С.9-11.

• Станіславова Л.Л. Онімна специфіка драм О.Ірванця «Маленька п’єса про зраду для однієї актриси» та «Recording». Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Філологія. Випуск XXIV-XXXI. Івано-Франківськ: В-во Прикарпатського національного ун-ту, 2011. С.355-359.

• Станіславова Л.Л. Функції пейзажних описів у повісті Гр. Тютюнника «Вогник далеко в степу». Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. Ч.2: В.4, Хмельницький: ХНУ. 2009.. С.355-359.

• Станіславова Л.Л. Художня функція прийому протиставлення у новелі Гр.Тютюнника «Оддавали Катрю». Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: зб. наук. праць викл. Вип.5. Хмельницький:ХНУ, 2009. С.124-127.

• Станіславова Л.Л. Особливості семантики кольороназв у поетичному словнику Дмитра Павличка. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: зб. наук. пр. Вип. 4. Хмельницький: ХНУ, 2008. С.135-139.

• Станіславова Л.Л. Фразеологія у політичній сатирі М.Матіос «Містер і місіс ю в країні укрів». Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Ч.II: Вип.3. – Хмельницький: ХНУ, 2007. С.205-208.

• Станіславова Л.Л. Система тестових завдань для вивчення прийомів семантичної трансформації фразеологізмів. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту – Хмельницький: ХНУ. 2006. С.176-180.

• Станіславова Л.Л. Жанр балади у творчості І.Драча. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результатами науково-дослідної роботи 2005 року. Хмельницький: ХНУ. 2005. С.106-109.

• Станіславова Л.Л. Методи когнітивного інтерв’ю. Вісник Технологічного університету Поділля. 2002. №4. Ч. 3. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки. Хмельницький: ТУП. С.69-71.

• Станіславова Л.Л. Стилістична характеристика перекладів поезій Артюра Рембо. Вісник Технологічного університету Поділля. 2002. №2. Ч. 2. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки. – Хмельницький: ТУП. С.238-241.

Матеріали конференцій (статті, тези)

• Станіславова Л.Л. Українсько-польські взаємини: Шевченко і сучасність. VII українсько-польські наукові діалоги : матеріали Міжнародної конференції. Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 30–32.

• Станіславова Л.Л. Алюзійні тексти в афоризмах В. Простопчука. Проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції. Умань : ФОП Жовтий, 2014. С. 46–51.

• Станіславова Л.Л. Зевгма як стилістичний прийом у романі “Чотири броди” Михайла Стельмаха. М.П. Стельмах і сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький національний університет. 25-26 травня 2012 р. Хмельницький : ЦНІІ, 2012. С. 138–148.

Методичні вказівки

• Вступ до літературознавства : методичні рекомендації та настанови до практичних занять та домашніх завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта», ОП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)». Укл. Л. Л. Станіславова, Л. В. Терещенко. Хмельницький : ХНУ, 2022. 93 с.

• Станіславова Л.Л., Совтис Н.М. Проблемні питання польської мови та перекладознавства. Перекладацькі трансформації у практиці перекладу і редагуванні перекладів : збірник вправ до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 035.033 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська». Хмельницький : ХНУ, 2022. 41 с.

• Перекладацька практика: програма і методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Філологія (слов’янські мови і літератури, переклад включно), перша польська для денної і заочної форм навчання / уклад.: Л.Станіславова, І.Сашко. Хмельницький: ХНУ, 2021. 14 с.

• Інформаційні технології за професійним спрямуванням. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. для підготовки бакалаврів заочної форми навчання, які навчаються за освітньою програмо «Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська)). Укладач Л.Л. Станіславова. Хмельницький. 2021. 186 с.

• Станіславова Л.Л. Програми та сервіси WEB2.0 для створення електронних навчальних ресурсів: методичні рекомендації для студентів гуманітарно-педагогічних спеціальностей. Сертифікат №70е/20 про визнання електронного освітнього ресурсу навчально-методичною працею Хмельницького національного університету. Вид ЕОР: Електронний аналог друкованого видання. 2020.

• Станіславова Л. Л., Сашко І.С. Редагування перекладу. Частина 1: переклад художніх і публіцистичних текстів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Хмельницький : ХНУ, 2019. 74 с.

• Станіславова Л.Л., Сашко І. С. Перекладацька практика: методичні рекомендації щодо організації та проведення перекладацької практики.Хмельницький : ХНУ, 2018. 15 с.

• Станіславова Л. Л. Культура української мови. Створення інтерактивних вправ і завдань з дисципліни : методичні вказівки для студентів філологічних спеціальностей. Хмельницький : ХНУ, 2016. 58 с.

• Станіславова Л.Л. Українська ділова мова. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. Хмельницький: ХНУ, 2008. 45 с.

• Станіславова Л.Л. Практична стилістика української мови. Методичні вказівки для студентів спец. «Переклад». Хмельницький: ТУ Поділля. 2002. 56 с.

• Станіславова Л.Л., Грицева А.П. Українська ділова мова. Методичні вказівки для студентів I-III курсів Хмельницький: Ту Поділля. 2000. 46 с.

Посади

• 1991–1994 рр. – старший викладач кафедри українознавства Хмельницького університету Поділля.

• 1994–2015 рр. – доцент кафедри української мови Хмельницького національного університету.

• 2013 – дотепер доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету.

• З 2007 року – декан гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету

Відзнаки

  • Почесна грамота Хмельницького національного університету за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високі досягнення у навчально-методичній, науково-дослідницькій діяльностях, розвитку міжнародного співробітництва університету та з нагоди 10-річчя кафедри слов’янської філології й визнання високих результатів її діяльності на міжнародному рівні (2023 р.)
  • Подяка ректора Хмельницького національного університету за активну участь в організації Всеукраїнської студентської олімпіади з польської мови і культури у ХНУ (2023 р.)

• Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації за значний внесок у розвиток освіти, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти, 03.10.1999.

• Грамота Хмельницького національного університету за багаторічну високоефективну науково-педагогічну роботу, зразкове виконання посадових обов’язків (2016 р.).

• Медаль Академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.», 2014 р.

• Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради за сумлінну і плідну працю на освітянській ниві (2012 р.).

• Грамота Управління освіти Виконавчого комітету Хмельницької міської ради за багаторічну сумлінну і плідну працю на освітянській ниві, гідний особистий внесок у справу навчання і виховання студентської молоді (2005 р.).

Контакти

E-mail:  stanislavoval@khmnu.edu.ua