Про кафедру слов’янської філології Хмельницького національного університету у міжнародному виданні «Biuletyn Polonistyczny»

Оригінал статті на сайті biuletynpolonistyczny.pl

Katedra Slawistyki, Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

Instytucja macierzysta: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy Typ: Wydział

Adres: Instytuts’ka Street, 11
29016 Khmelnytskyi, Ukraina

Nauczanie języka polskiego jako fakultet dla studentów kierunku „mechanika i informatyka” zostało wprowadzone na Uniwersytecie w roku 2003. Rok później język polski funkcjonował już jako lektorat obowiązkowy.

Kierunki:

– Filologia (języki i literatury słowiańskie łącznie z tłumaczeniem), pierwszy – polski, poziomy edukacyjne: pierwszy (licencjat), drugi (magisterski);
– Nauczyciel języka polskiego (język polski i literatura); pierwszy stopień (licencjat).

Uwzględniwszy historyczną odpowiedzialność w odniesieniu do przyszłych pokoleń oraz obiektywną konieczność pielęgnowania tradycji i ścisłych kontaktów między narodami ukraińskim i polskim, wziąwszy pod uwagę wspólną przeszłość i nabyte doświadczenie współpracy, a także zaakceptowawszy europejską drogę rozwoju Ukrainy, w 2002 r. została podpisana umowa o współpracy między Instytutem Mechaniki i Informatyki Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego a Wydziałem Mechaniki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Porozumienie stało się potężnym bodźcem do intensyfikacji współpracy między uczelniami Polski.

We wrześniu 2004 r. zostało założone Polsko-Ukraińskie Centrum, któremu, dzięki staraniom „miłośników języka polskiego” Rektor przydzielił siedzibę złożoną z czterech sal (130 m2). W maju 2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum jako laboratorium języka i kultury polskiej. Otwarcie było możliwe dzięki dużemu wsparciu Rządu Polskiego i Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej oraz inicjatywie Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, z którym w 2006 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnych działań między CPU jako jednostką Uniwersytetu a Zjednoczeniem Nauczycieli Polskich w Uniwersytecie Chmielnickiego jako organizacją polonijną, przedstawiającą interesy Polaków.

W roku 2007 została wprowadzona nauka języka polskiego jako przedmiot obowiązkowy dla studentów (stopniowo od I do V roku studiów) na kierunku „Filologia ukraińska” na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym. Nauka języka polskiego na tym kierunku obejmowała następujące przedmioty: stosowany kurs języka polskiego, fonetykę, morfologię, syntaktykę, porównawczą leksykologię, historię języka polskiego, literaturoznawstwo. Studenci zdawali egzaminy i zaliczenia z tych przedmiotów. Po ukończeniu studiów w załącznikach do dyplomów czyniono wpis: „z prawem nauczania języka polskiego w szkołach publicznych”, co absolwentom umożliwiało łatwiejsze znalezienie pracy. Takim sposobem ukrainiści przekształcali się w polonistów, oczywiście dokształcając się zocznie na Podyplomowych Studiach Polonistycznych.

KATEDRA SLAWISTYKI

Nowym etapem rozwoju polonistyki był rok 2012, kiedy to po raz pierwszy na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego przeprowadzono rekrutację studentów na kierunku „Filologia. Tłumaczenie (polski, rosyjski)”. Za zgodą Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, przy wsparciu Rektoratu, Konsulatu Generalnego RP w Winnicy i Chmielnickiego Oddziału ZNP na Ukrainie powstaje Katedra Slawistyki.

Działalność katedry ma na celu:

– nauczanie dyscyplin polonistycznych;

– opracowanie metod nauczania ww. dyscyplin, metodologii tworzenia literatury edukacyjnej;

– zapewnianie i koordynacja badań naukowych w dziedzinie polonistyki;

– promocję kultury i historii Polski w środowisku ukraińskim.

W 2017 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, zostały otwarte studia magisterskie o specjalności „Filologia. Języki słowiańskie i literatury (wraz z translatoryką), pierwszy – polski” (studia dzienne i zaoczne).

W 2018 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy została otwarta nowa specjalność: „Specjalność nauczycielska (język polski i literatura)” pierwszego stopnia.

SKŁAD KATEDRY SLAWISTYKI

W Katedrze Slawistyki Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego pracuje na pełnych etatach 10 pracowników naukowych, z których 6 posiada tytuł doktora, 1 pracuje na stanowisku adiunkta. Dwie osoby, ukończyły studia polonistyczne w Polsce, prowadzą zajęcia z zakresu polonistyki i przekładoznawstwa oraz innych przedmiotów. Pięć osób ma polskie pochodzenie i posiada Karty Polaka. Kierownikiem Katedry jest doktor Nelya Podlevska.

Przedmioty w katedrze prowadzone przez następujących wykładowców:

– profesor, doktor habilitowany Mikhailo Torchinskyi;

– doktor, docent: Ludmyla Stanislavova, Natalia Torchynska, Iryna Sashko, Inna Goriachok, Nelya Podlevska

– adiunkt – Tetiana Moroz

– pracownik naukowy, starszy wykładowca: Juliia Serkova, Ludmyla Tereshchenko, Oksana Dutkovska

DYSCYPLINY NAUCZANE

W Katedrze prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

– Wprowadzenie do filologii słowiańskiej; Historia języków słowiańskich; Lingwistyka ogólna; Edycja ogólna; Historia języka polskiego; Wstęp do przekładoznawstwa; Wstęp do literaturoznawstwa; Przekład naukowo-techniczny (język polski, ukraiński i rosyjski); Tłumaczenie literatury pięknej (język polski i ukraiński); Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa (język polski i ukraiński); Tłumaczenie w dyskursie politycznym (język polski i ukraiński); Kultura Polski; Tłumaczenie symultaniczne (język polski i ukraiński); Tłumaczenie avista (język polski i ukraiński); Język polski w biznesie; Metody interaktywne w nauczaniu przedkładanych dyscyplin; Historia stylów języka polskiego; Lingwistyka komputerowa; Lingwistyka językowa; Przekład w dziedzinie medycyny; Historia literaturoznawstwa; Literatura polska w systemie sztuki; Porównywalna gramatyka języków słowiańskich; Strategie komunikacyjne i ich aktualizacja w języku; Konteksty kultury polskiej; Kultura języka naukowego; Kultura komunikacji i etykieta tłumacza; Analiza lingwistyczna tekstu artystycznego; Metodyka nauczania języka i literatury ukraińskiej; Metodologia i organizacja badań naukowych; Komunikacja międzykulturowa i problemy tłumaczenia; Praktyczna nauka języka polskiego; Praktyczna nauka języka ukraińskiego; Słowiańska dialektologia; Praktyka przekładu z języka rosyjskiego; Stylistyka porównawcza w językach polskim i ukraińskim; Frazeologia porównawcza w językach polskim i ukraińskim; Teoria literatury i krytyki literackiej; Słowiańskie nazewnictwa.

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY SLAWISTYKI

Pracownicy naukowi katedry pracują nad badaniem teoretycznych i stosowanych aspektów języka polskiego, literatury, historii i kultury Polski. Szczególne miejsce zajmują studia związane z językoznawstwem kontrastywnym.

Wspólnym tematem badawczym są „Problemy filologii polskiej i ukraińskiej: historia i współczesność”, którego składniki posiadają dziedziny następujące:

– teoria i metodyka nauczania języka polskiego (Oksana Dutkovska, Iryna Sashko);

– teoria literatury (Ludmyla Stanislavova, Juliia Serkova);

– metodyka nauczania literatury i języka polskiego, ukraińskiego (Inna Goriachok, Nela Podlevska);

– współczesny ukraiński język literacki (Nataliia Torchinska );

– literacka onomastyka (Mykhaiło Torchynskyi, Ludmyła Tereshchenko);

– historia i kultura Polski (Iryna Sashko i Juliia Serkova);

– językoznawstwo kontrastywne (Ludmyla Stanislavova,Mykhailo Torchynskyi, Iryna Sashko).

PUBLIKACJE NAUKOWE KATEDRY SLAWISTYKI

W latach 2012-2018 pracownicy nauki opublikowali około 100 prac, w tym ponad 30 w międzynarodowych publikacjach.

Monografie:

Irena Saszko, Rozświetlona przez Światłość TrójsłonecznąRelacja Theotokos do Osób Trójcy Przenajświętszej w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego, Lublin 2014, s. 411. (ISBN 978-83-939081-2-7).

Irena Saszko, Maryja – Przewodniczka, jaśniejąca Bogiem, Kraśnik 2018, s. 208. (ISBN 978-83-951 156-0-8).

Ірина Сашко, Марія – Наставниця Богосяйна, Lwów 2018, s. 176. (ISBN 978-617-7510-29-0). Najważniejsze artykuły:

Irena Saszko, Integralność stworzenia według teologii prawosławnej, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 5(60)2013, s. 137-150.

Irena Saszko, Podstawy formacji duchowej młodzieży w świetle nauczania rzymskokatolickiego i prawosławnego, „Zeszyty Naukowe UKSW” nr1/2014, s. 245-259.

Irena Saszko, Bezpieczeństwo i losy Polaków mieszkających na Ukrainie podczas „Wielkiej Czystki” (1937-1938), „Zeszyty Naukowe UKSW” nr3/2015, s. 149-175.

Irena Saszko, Chrześcijańsko-patriotyczne wychowanie współczesnej młodzieży na lekcjach języka polskiego jako obcego, „Zeszyty Naukowe UKSW” nr2/2014, s. 97-109.

Irena Saszko, Rola Kościołów w przemianach społeczno-politycznych na Ukrainie, „Roczniki Ekumeniczne” , t. XII, z. 7(2015), s. 191-202.

Irena Saszko, Misterium Eucharystii w teologii Johna Zizioulasa, „Roczniki Ekumeniczne”, t. XIII, z. 8(2016), s. 173-180.

Irena Saszko, The Fate of Poes Living in Ukraine During „The Great Purge” (19371938): They Survive to Testify…, [w:] Bordes lands. Art, Literature, Culture, ed. by E. Banka, Z. Kobuszewska, Lublin: KUL 2016, p. 163-191.

Irena Saszko, „Nie dawajcie miejsca diabłu”. Walka duchowa w ascetycznym doświadczeniu pierwszych mnichów ruskich na podstawie Pateryka Kijowsko- Pieczerskiego, (19) 2017, s. 97-107.

Іrena Сашко, Суспільна місіяуніверситету, // ТенденціїрозвиткувищоїосвітивЄвропейськомуСоюзі: реалії таперспективи / МатеріалиВсеукраїнськогокруглогостолузміжнародноюучастю [упоряд. БіницькаК.М., РашинаІ.О., МоцнаТ.А.]. – Хмельницький: Науково-видавничийвідділ, 2017, s. 217-227.

Irena Saszko, Losy Polaków mieszkających na Podolu podczas Wielkiej Czystki. Przetrwali, aby dać świadectwo… // РепресіїпротиполяківтаіншихнаціональностейнаПоділлі: Роль імісцевісторіїкраю, ред. І. Ящук, Хмельницький 2016, s. 112-133.

Irena Saszko, Mesjada jako gatunek literacki o przesłaniu kerygmatycznym, [w:] Славістичністудії: лінгвістика, літературознавство, дидактика, т. 1, Хмельницький 2015, s. 155-160.

Irena Saszko, Rola językowego obrazu świata w przekładzie tekstów poetyckich, [w:] Актуальніпроблемифілологіїтаперекладознавства, ред. М. Торчинський, Хмельницький 2014, s. 222-226.

Irena Saszko, Pamiątka krwawej ofiary Abrahama Rożniatowskiego jako mesjada okresu kontrreformacji, „Studia Catholica Podoliae” (2013) nr 7, s. 231-276.

Irena Saszko, Rola Dróżek Kalwaryjskich w afektywno-zmysłowym przeżywaniu sakralnej rzeczywistości, „Studia Catholica Podoliae” (2013) nr 7, s. 197-230.

Ludmyła Tereshchenko, Struktura, semantyka i derywacja-motywacyjna typologia biblionimów (oparta na bajkach Ignacego Krasickiego w tłumaczeniu Nikity Godovantsa) / L. Tereshchenko // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej : publikacje naukowe / L. Tereshchenko – Kielce-Chmielnicki: ChUN, 2014. – (Tom 1). – s. 226–238.

Ludmyła Tereshchenko, Kształtowanie kompetencji językowych oraz kompetencji wypowiedzi studentów-filologów podczas studiów frazeologii języka ukraińskiego / Ludmiła Tereszczenko // Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie: publikacje naukowe / Ludmiła Tereszczenko. – Chmielnicki – Kielce: ChUN, 2015. – s. 168–178.

Ludmyła Tereshchenko, Słownictwo dotyczące oznaczania emocji pozytywnych w frazeologiach ukraińskich i polskich / L. Tereshchenko, A. Dragan // Slawistyka: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka: zbiór prac naukowych / L. Tereshchenko, A. Dragan. – Chmielnicki: Bidyuk E.I., 2018. – (Wydanie 4.). – s. 29–36.

Inna Goryachok, Gródek Podolski jako ośrodek rozwoju języka polskiego na Podollu / Inna Goryachok / / Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej: publikacje naukowe. Tom 1. – Kielce-Chmielnicki: ChUN, 2014. – s. 68–73.

Inna Goryaczok, Polskie organizacje Chmielnicczyzny jako czynniki odrodzenia świadomości narodowej / I. Goryaczok // Kompetencjе językowe jako podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie. – Chmielnicki – Kielce: ChUN, 2015. – s. 43-50

Ludmyla Stanislavova, Antyteza w aforyzmach E. Letsa: charakterystyka i tłumaczenie / L. Stanislavov. – Międzynarodowa konferencja „Język polski w edukacji ukraińskiej – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej”, 22 października 2014, Chmielnicki-Kielce.

Ludmyla Stanislavova, Literatura polska jako czynnik kształtujący osobowość tłumacza-polonisty. / Stanislavova Ludmila.

Ludmyla Stanislavova, Najnowsza technologia informacyjna w nauczaniu studentów języków obcych. – Kompetencje językowe jako podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie: zbiór prac naukowych. – Chmielnicki – Kielce: KhMTSNII, 2015. – s. 155-168.

Ludmyla Stanislavova, Aforyzm jako element nauczania języka polskiego. – zbiór prac naukowych „Studia Slawistyczne: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka” – Chmielnicki, 2015. s. 175-185.

Ludmyla Stanislavova, Stosunki ukraińsko-polskie: Szewczenko i współczesność // VII Konferencja Międzynarodowa „Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe”: Materiały konferencji międzynarodowej. – ChUN, 2017 r. – 30-32.

Nelya Podlevska, Przedprofilowe przygotowanie filologiczne uczniów z języka obcego (polskiego) w ogólnokształcących szkołach / N. Podlevska // Język polski w edukacji ukraińskiej – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej: zbiór prac naukowych. Wydanie 1. – Kielce-Chmielnicki: KhMTSNII, 2014. – s. 122-136.

Nelya Podlevska, Rozszerzone nauczanie drugiego języka obcego (polskiego, rosyjskiego) w ogólnokształcących szkołach Ukrainy / N. Podlevska // Aktualne problemy filologii i tłumaczeń / Wydanie 7. – Chmielnicki, 2014. – s. 116-143.

Nelya Podlevska, Relacja w nauczaniu języka polskiego w edukacji ogólnej i instytucjach szkolnictwa wyższego / N. Podlevska // Zbiór prac naukowych Filologia słowiańska: historia, teraźniejszość, perspektywy – Umań State Pedagogical University. – 28.11.2014 r. s. 21-25.

Nelya Podlevska, Duchowy rozwój osobowości w warunkach kształcenia wyspecjalizowanego przy pomocy języka / NV Podlevskaya // „Studia słowiańskie: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka”. – Chmielnicki: CHCNTI, 2015. – Tom pierwszy. – s. 115-122.

Nelya Podlevska, Kształtowanie kompetencji językowo – komunikacyjnych uczniów klas licealnych o profilu filologicznym / NV Podlevskaya // Kompetencje językowe jako podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie: zbiór prac naukowych. – Chmielnicki-Kielce: CHCNTI,, 2015. – s. 133–143.

Nelya Podlevska, Metoda nauczania języka w kształtowaniu lingwistycznego światopoglądu przyszłych filologów / N.Podlevska // „Slawistyka: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka” – Numer 3. – Chmielnicki, 2017. – 12-12 grudnia.

Nelya Podlevska, Studium języka polskiego w Chmelnickim Uniwersytecie Narodowym / N. Podlevska // VII Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe. – 18-21.10.2017, Narodowy Uniwersytet w Chmielnickim. – Chmielnicki, 2017. – s. 210-212.

Nelya Podlevska, Perspektywy rozwoju edukacji humanistycznej (filologicznej) na Ukrainie / N. Podlevska // „Slawistyka: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka: zbiór prac naukowych. – Chmielnicki: FOP Bidyuk E.I., 2018. – Tom czwarty. – s. 100–110.

Nelya Podlevska, Filologiczne wykształcenie studentów-polonistów w aspekcie realizacji projektów międzynarodowych / N. Podlevskaya // Aktualne problemy filologii i tłumaczeń: zbiór prac naukowych. – Numer 13. – Chmielnicki: FOP Bidyuk E.I., 2018. – s. 164-176.

Nataliia Torchynska, Ukraińsko-polskie podobieństwa (na przykładzie elementów wypowiedzi kogoś innego) // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej : publikacje naukowe. Tom 1. – Kielce-Chmielnicki : ChCNII, 2014. – s. 238–248.

Nataliia Torchynska, Rola polskich lingwistów w historii nauki języka ukraińskiego // „Filologia słowiańska: historia, teraźniejszość, perspektywy: materiały międzyregionalnej konferencji naukowo-praktycznej”. – Uman: VIZAV, 2016. – s. 95-104.

Nataliia Torchynska, Ukraińsko-polska terminologia w dziedzinie reprezentologii // VII Ukraińsko-polskie dialogi naukowe: materiały konferencji międzynarodowej. – KhNU, 2017. – s. 32-34.

Nataliia Torchynska, Symbole jako integralny składnik mentalności narodu polskiego // „Slawistyka: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka: zbiór prac naukowych”. – Chmielnicki: FOP Bidyuk E.I., 2018. – wydanie piąte. – s. 223-228.

Nataliia Torchynska, Symbolika polskich baśni // Filologia słowiańska: historia, teraźniejszość, perspektywy: materiały 3. ogólnoukraińskiej konferencji naukowo-praktycznej. – Vip 2. – Uman: VIZAVI, 2018. – s. 142-146.

Mykhailo Torchynskyi, Kształtowanie kompetencji językowych wśród studentów polskich uczelni // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej : publikacje naukowe. Tom 1. – Kielce-Chmielnicki : ChCNII, 2014. – s. 249–257.

Mykhailo Torchynskyi, Strukturyzacja przestrzeni Ononimów w języku polskim i ukraińskim // VІІ Dialogi ukraińsko-polskie: Tezy dokumentów naukowych Międzynarodowej Konferencji Naukowej. – Chmielnicki, 2017. – s. 28-30.

Mykhailo Torchynskyi, Funkcjonalna charakterystyka nazw własnych // „Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzykulturowa”. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017. – s. 287–300.

Mykhailo Torchynskyi, Systematyzacja nazw własnych przez częstość ich użycia // „Aktualne problemy z zakresu filologii i badań translacyjnych”. – Numer 14. – Chmielnicki, 2018. – s. 233–243.

Julia Sierkowa, Język polski w edukacji ukraińskiej – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej: zbiór prac naukowych. Numer 1. – Kielce-Chmielnicki: KhMTSINI, 2014.

Julia Sierkowa, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jako droga do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej:zbiór prac naukowych – Chmielnicki: FOP Bidyuk E.I., 2017. – Wydanie czwarte. – s. 223–228.

Julia Sierkowa. Edycja przewodnika naukowego „Kurs praktyczny w języku polskim”, części I, II. 2017, 2018 r.

Oksana Dutkowska, Metodyczne problemy organizacji początkowego etapu nauczania języka polskiego studentów-filologów// „Славістичністудії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірникнауковихпраць”. – Хмельницький: ФОПБідюкЄ.І., 2017. – Випусктретій. – s. 44–49.

Oksana Dutkowska, Elementy kulturowe w nauczaniu języka polskiego studentów na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym // „Славістичністудії: лінгвістика, літературознавство, дидактика: збірникнауковихпраць”. – Хмельницький : ФОПБідюкЄ. І., 2018. – Випускпятий.

W 2015 r. rozpoczęto publikacje zbiorów prac naukowych „Studia Slawistyczne: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka”, w których pracownicy naukowi, doktoranci i absolwenci mogą publikować wyniki swoich badań.

REALIZACJA PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Kolejnym etapem w poszerzaniu horyzontów współpracy międzynarodowej w latach 2012-2018 było uruchomienie przez Katedrę Slawistyki 6 projektów międzynarodowych:

– „Polonijne Centrum Multimedialne”, finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt został zrealizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Integracja Europa-Wschód” (Kielce, Polska), 2012;

– „Rozwój polskiej edukacji na Ukrainie po przez wsparcie Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Chmelnickim”, którego głównym celem był rozwój polskiej edukacji na Ukrainie. Dotacja została przyznana Katedrze Slawistyki przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach grantu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2014 r.”. W 2015 roku Katedra Slawistyki we współpracy ze Stowarzyszeniem „Integracja Europa – Wschód” otrzymała kolejną dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dla realizacji międzynarodowego projektu „PL + UA = UE. Polsko-Ukraińskie Spotkania na Szlaku do Zjednoczonej Europy”, w ramach projektu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2015 roku”, którego głównym celem było wspieranie rozwoju języka polskiego na Ukrainie poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania języka polskiego jako obcego;

– „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” – wsparcie Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Chmielnickim, współfinansowany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt został zrealizowany wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem „Integracja Europa-Wschód” (Kielce, Polska) w latach 2017 i 2018;

– „Magiczną drogą z językiem polskim w Górach Świętokrzyskich” współfinansowany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach projektu opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Dzięki realizacji tych projektów Katedra uzyskała nowoczesne, tradycyjne i multimedialne materiały do nauki języka polskiego, pomoce naukowe i dydaktyczne; zaawansowane szkolenia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dla pracowników naukowych Katedry Slawistyki. Również studenci mieli okazję pogłębić wiedzę językową oraz odbyć praktykę tłumaczeniową w Kielcach.

MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI NAUKOWI PRACOWNICY KATEDRY SLAWISTYKI

Katedra Slawistyki zorganizowała i przeprowadziła następujące wydarzenia:

1. Międzynarodowa Konferencja „Nauka i edukacja XXI wieku: teoria, praktyka, innowacje / (29-30 listopada 2013, Opole, Polska);

2. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Praktyczna „Zawodowe kształcenie osobistości: problemy i perspektywy” (16 października 2013 r., Chmielnicki).

3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Procesy dynamiczne w leksykonie i gramatyce języków słowiańskich” (7-8 listopada 2013, Uman).

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Młodych Naukowców i Studentów „Słowiańska sztuka muzyczna w kontekście kultury europejskiej” (19-21 listopada 2013, Winnica).

5. Międzynarodowa Konferencja z okazji 30-lecia Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (22 października 2013 r., Lublin, Polska).

6. IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych poza granicami kraju (4-7 września 2014 r., Kraków, Polska).

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Praktyczna „Pedagogika. Dyskusje o współczesnej nauce” (30-31 sierpnia 2015 r., Lublin, Polska).

8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Praktyczna „Psychologia i pedagogika współczesności: problemy i stan rozwoju nauki i praktyki na Ukrainie” (21-22 sierpnia 2015 r., Lwów).

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Ukraińsko-polskie dialogi naukowe” (21-24 października 2015 r., Jaremcze).

10. Międzynarodowa Konferencja „Edukacja humanistyczna w polskiej szkole na Ukrainie. Tradycja i nowoczesność” (27-29 listopada 2015 r., Przemyśl, Polska).

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lingwostylistyka XXI wieku: stan i perspektywy” (19-21 czerwca 2015 r., Łuck).

12. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Etnos, język i kultura: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (18-29 maja 2016 r., Lwów–Lublin, Polska).

13. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Linguisation the World” (19-20 maja 2016 r., Czerkasy).

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Praktyczna „Represje wobec Polaków i innych narodowości na Podollu: rola i miejsce w historii regionu” (23-24 listopada 2016 r., Chmielnicki).

15. Międzynarodowy Kongres Naukowy „Wielowymiarowość i demokracja: szukanie tożsamości w okresie niepewności” (13-16 września 2016 r., Hildesheim, Niemcy).

16. Międzynarodowa Konferencja „Rozwój utalentowanych uczniów klas licealnych w profilowych studiach filologicznych” (14 września 2016 r., Hildesheim, Niemcy). 17. Ogólnoeuropejska Rada Ekumeniczna (28 grudnia 2016 r. – 5 stycznia 2017 r., Paryż, Francja). 18. Międzynarodowe warsztaty “Mechanical Industrial Collabarative Assignments” (21 kwietnia 2016 r., Lublin, Polska). 19. Międzynarodowe Warsztaty Naukowe “Wiara-Kultura-Dialog” (11 kwietnia 2016 r., Lublin, Polska).

20. Międzynarodowa konferencja „Naukowa terminologia nowego wieku: pomiary teoretyczne i stosowane” (15-16 września 2016 r., Równe).

21. Międzynarodowe Forum Antropologiczne (5-18 maja 2017 r., Lublin).

22. Światowa Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczna (21-28 sierpnia 2017 r., Wittenberg, Niemcy).

23. XXI Międzynarodowe Sympozjum Katechizmu „Czy potrzebna teologia na Ukrainie?” (19-20 września 2017 r., Polska).

24. Міжнароднанауковаконференція „Трансформаціївукраїнськійосвітіінауковихдослідженнях: світовийконтекст” (25-26 травня 2017 р., Умань).

25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dynamiczne procesy w leksykonie i gramatyce języków słowiańskich” (26-27 stycznia 2017 r., Uman).

26. ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek. Komputer Komunikacja” (20-22 września 2017 r., Lwów).

27. XVII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna „Aktualne problemy ukraińskiej i niesłowiańskiej onomastyki” (21-23 września 2017 r., Tarnopol).

28. Międzynarodowa Konferencja „VII ukraińsko-polskie dialogi naukowe” poświęcona pamięci prof. Jurija Szałapki (19-20 października 2017 r., Chmielnicki).

29. Międzynarodowa Konferencja pt. „Rzeczywiste problemy kształtowania odnoszącej sukcesy osobowości w nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej” (22-24 listopada 2017 r., Winnica).

30. Międzynarodowa Konferencja pt. „Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej ‒ teraźniejszość i perspektywy rozwoju” (20-21 listopada 2018r.).

Katedra Slawistyki zorganizowała 3 międzynarodowe konferencje naukowo- praktyczne z udziałem naukowców-lingwistów z ukraińskich uczelni oraz naukowców z Polski przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy:

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Praktyczna „Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej” (22 października 2014 r.). Konferencja odbyła się w ramach międzynarodowego ukraińsko-polskiego projektu „Rozwój polskiej edukacji na Ukrainie dzięki wsparciu Katedry Slawistyki w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach grantu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2014 roku”.

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie” (18 listopada 2015 r.), odbyła się w ramach międzynarodowego ukraińsko-polskiego projektu „PL + UA = UE – Polsko-ukraińskie spotkanie na szlaku do Zjednoczonej Europy”, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach grantu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2015 r.”. W konferencji wzięło udział 123 naukowców.

3. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Człowiek-komunikacja-kultura. Debata naukowa nad zmianami społeczno-kulturalnymi we współczesnej Europie” (2 czerwca 2016), w której uczestniczyło 34 naukowców, w tym profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska) Krzysztof Liśniewski i Piotr Kopiec, naukowcy Uniwersytetu Chmielnickiego i nauczyciele języka polskiego w szkołach z polskim językiem nauczania obwodu Chmielnickiego (inf. Http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=8&p=21900).

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Represje wobec Polaków i innych narodowości na Podollu: ich rola i miejsce w historii regionu” (23-24 listopada 2016 r.), która odbyła się we współpracy z Akademią Pedagogiczno-Humanistyczną w Chmielnickim, dofinansowana przez Konsulat Generalny w Winnicy. W konferencji wzięło udział około 100 naukowców (info http://ksf.khnu.km.ua/res/8-6.pdf).

Studenci Katedry Slawistyki biorą udział: w konferencjach naukowych, konkursach prac naukowych studentów, w olimpiadach tematycznych z języka polskiego, literatury i historii Polski, konkursach recytatorskich.

Polsko-Ukraińskie Centrum, funkcjonując przy Katedrze Slawistyki jako laboratorium języka i kultury polskiej, we współpracy z Chmielnickim Oddziałem Zjednoczenia Nauczycieli Polskich Ukrainy, corocznie organizuje Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadę Historii Polski, Dyktando polskie na Ukrainie „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku”, konkurs naukowych prac studenckich „Śladami kultury polskiej na Podollu”.

19 maja 2018, o godzinie 12:00 na Uniwersytecie Chmielnickim została zorganizowana V edycja ogólnoukraińskiego Dyktanda z języka polskiego „Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku” przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja (Polska), (https://wid.org.pl/v-ogolnoukrainskie-dyktando-z-jezyka-polskiego-ja- pisze-ty-piszesz-my-piszemy-po-polsku/).

ORGANIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH

Praktyka studentów jest integralną częścią procesu szkolenia specjalistów w instytucjach szkolnictwa wyższego. Zgodnie z programami uczelni wyższych elementy praktyki zawodowej stanowią 20-25% całkowitego czasu akademickiego. Organizacja praktycznego szkolenia studentów jest uregulowana w Regulaminie dotyczącym praktyki studentów wyższych uczelni.

W ramach projektu studenci – poloniści Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w czerwcu 2015 r. odwiedzili Kielce (Polska), aby zdobyć umiejętności językowe: odwiedzenie wykładów, zajęć praktycznych, prowadzenie badań z zakresu filologii polskiej, komunikowanie się z native speakerami, zapoznawanie się z dziedzictwem historycznym i kulturowym Polski.

Studenci-poloniści odbywają praktykę pedagogiczną, ucząc języka polskiego uczniów w szkołach średnich w regionach Chmielnickiego.

SZKOLENIA EDUKACYJNE, WARSZTATY, SEMINARIA NAUCZYCIELSKIE W CENTRUM POLSKO-UKRAIŃSKIM

AKTYWNOŚĆ DYDAKTYCZNA KATEDRY SLAWISTYKI

Moodulowe środowisko Moodle (moodulowe dynamiczne środowisko uczenia się obiektowego, które może być wykorzystywane jako platforma do e-learningu). Moodle jest bezpłatnym, otwartym systemem zarządzania uczeniem się, który wdraża filozofię „pedagogiki konstruktywizmu społecznego” i koncentruje się przede wszystkim na organizowaniu interakcji między nauczycielem a uczniami, choć nadaje się również do organizowania tradycyjnych kursów na odległość, a także do wspierania edukacji w pełnym wymiarze godzin. Na Katedrze Slawistyki utworzono ponad 50 kursów szkoleniowych (wykłady, ćwiczenia, testy, sprawdziany) dla studentów do nauki materiałów w moodułowym środowisku. Nauczyciele akademiccy pracują stale nad rozszerzaniem, pogłębianiem i ulepszaniem materiałów dydaktycznych w moodulowym środowisku z nauczanych dyscyplin – edycji przewodników naukowych z języka i kultury polskiej części I, II. 2017, 2018.

PRACA WYCHOWAWCZA KATEDRY SLAWISTYKI

Treść pracy wychowawczej ma na celu uzyskanie przez studentów doświadczenia edukacyjnego, które zapewniłoby realizację interesów państwa, społeczeństwa w sferze obywatelsko-moralnej, zawodowej, umysłowej, estetycznej i środowiskowej. Kształtowanie sylwetki nauczyciela-polonisty w środowisku wielokulturowym jest podstawowym zadaniem Katedry Slawistyki, jak również kształtowanie pozycji przyszłego filologa świadomego potrzeb językowo-kulturowych polskiej mniejszości narodowej i sprawiedliwości. W tym celu stosowane są skuteczne formy i metody pracy z młodzieżą studencką, które stanowią normy humanizmu i demokracji.

Kształtowanie postaw patriotycznych i wzmocnienie szacunku do kultury polskiej, zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami historii XX wieku, udziałem Polaków i Ukraińców w dziejach walki wyzwoleńczej, odwiedzanie miejsc czci pamięci Polaków – stanowi ważny element w systemie edukacji na Katedrze Slawistyki.