Наукова діяльність кафедри

Кафедра слов’янської філології працює над загальнокафедральною науково-дослідною темою «Проблеми слов’янської філології і лінгводидактики», складниками якої є такі напрями: методика навчання  і викладання польської мови і літератури,  методика навчання і  викладання української мови і літератури, теоретичні і прикладні аспекти мовознавства, літературознавства, перекладознавства, сучасна українська мова, сучасна польська мова, історія польської літератури.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедра слов’янської філології працює над загальнокафедральною науково-дослідною темою «Проблеми слов’янської філології і лінгводидактики», складниками якої є такі напрями: теорія і методика навчання польської мови (Дутковська О. Б., Сашко І. С., Серкова Ю. І., Ранюк О. П., Войталюк С.В., Коваль М.І.), теорія літератури (Станіславова Л. Л.), методика викладання української мови та літератури (Горячок І. В., Подлевська Н. В.); сучасна українська літературна мова (Торчинська Н. М.); українська літературна ономастика (Терещенко Л. В.).

Протягом 2013–20221 років викладачами кафедри було написано понад 200 статей, із них 32 у закордонних виданнях і 15 у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Сореrnicus, cejsh – entral european journals of science and nity, ceel – central east european online library; 3) POLON – Польща).

Викладачі кафедри брали участь у конференціях різного рангу.

Викладачі кафедри слов’янської філології є членами редколегії збірників:

 • «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» (14 випуск, ХНУ) – Станіславова Л.Л., Торчинська Н.М. (Google Scholar http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UE4UR2oAAAAJ);
 • «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика» (збірник наукових праць / голова редколегії Н. В. Подлевська; відповідальна за випуск Н. М. Торчинська. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2019. Випуск шостий. 198 с.) – Подлевська Н. В., Станіславова Л. Л., Торчинська Н. М., Горячок І. В., Терещенко Л. В., Сєркова Ю. І., Сашко І. С.
 • «Поділля. Філологічні студії». Випуск 11. – Подлевська Н. В., Станіславова Л. Л., Торчинська Н. М., Горячок І. В.
 • «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»: матеріали 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вінниця (Він. держ. педуніверситет ім.М.Коцюбинського), 2019. 252 с. – Торчинська Н. М.
 • «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру»: зб. наук. праць студентів, магістрантів, викладачів / відп. ред. Т. М. Тищенко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 8. 103 с.) – Торчинська Н. М.

ЗАХОДИ, ЯКІ ОРГАНІЗУВАЛА І ПРОВЕЛА КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

12 жовтня 2022 року кафедра провела Всеукраїнський науково-методичний семінар «Полоністика на Поділлі. Для участі зареєструвалися близько сотні науково-педагогічних та  педагогічних працівників із закладів вищої та загальної середньої освіти, а також здобувачів вищої освіти Хмельницького, Києва, Умані, Львова, Кривого Рогу, Вінниці, Житомира, Дрогобича, Первомайська, Старобільська, Маріуполя тощо. За результатами семінару було укладено Альманах.

Протягом 2022 року кафедра була співорганізатором таких наукових конференцій:

1.Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми слов’янської філології». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 24.11.2022р. (разом із кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури УДПУ)

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 10-11.11.2022р. (разом із кафедрою української мови та методики її навчання УДПУ).

3. VІ Міжрегіональний науково-практичний семінар «Теоретичні та прикладні проблеми сучасної філології», Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, 28.04.2022р. (разом із кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури УДПУ).

19 березня 2021 року кафедра провела Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжкультурні комунікації в галузі освіти» (в онлайн-режимі). До участі у конференції зареєструвалися 268 науковців із: 9 країн (Україна, Чехія, Польща, Туреччина, Білорусь, Словаччина, Німеччина, Румунія, Угорщина); 13 зарубіжних закладів освіти; 57 українських закладів освіти.

Учасники конференції на пленарному та секційних засіданнях доповідали українською, польською, словацькою, угорською, румунською, білоруською, чеською, німецькою, англійською мовами.

За результатами роботи конференції видано збірник наукових праць «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика» (випуск 9). Конференція сприяла набуттю неабиякого досвіду у різноаспектному розвиткові міжкультурної комунікації, налагодженню контактів між освітянами, науковцями, здобувачами освіти із різних закладів вищої освіти України та зарубіжних країн. Одним із рішень ухвали конференції, прийнятої на підсумковому засіданні, стало регулярне проведення міжнародної конференції «Міжкультурні комунікації в галузі освіти» із періодичністю один раз на три роки.

Протягом 2021 р. кафедра була співорганізатором таких наукових конференцій:

1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми філології: історія та сучасність». ХНУ, 19.02.2021 (разом із кафедрою української філології ХНУ)

2. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Лінгвістичні студії молодих дослідників». Рівненський державний гуманітарний університет, 11.11.2021р. (разом із кафедрою української мови імені професора К. Ф. Шульжука РДГУ).

3. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми слов’янської філології». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 26.11.2021р. (разом із кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури УДПУ).

4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 14-15.04.2021 р. (разом із кафедрою української мови та методики її навчання УДПУ)

5. V Міжрегіональний науково-практичний семінар «Теоретичні та прикладні проблеми сучасної філології», Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, 29.04.2021р. (разом із кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури УДПУ)

Протягом 2020 р. кафедра була співорганізатором таких наукових конференцій:

1. IІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов» (до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ України Каленика Федоровича Шульжука) 21.05.2020 року (разом із кафедрою української мови імені професора К. Ф. Шульжука).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 26.11.2020 р. (разом із кафедрою української мови та методики її навчання)

3. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми слов’янської філології», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 27.11.2020 р. (разом із кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури),

4. IV Міжрегіональний науково-практичний семінар «Теоретичні та прикладні проблеми сучасної філології», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 4.06.2020 р. (разом із кафедрою слов’янських мов та зарубіжної літератури),

15 жовтня 2019 року кафедра провела методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» за участі викладачів кафедри та студентів спеціальностей: «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» та «Середня освіта. Мови та літератури (польська, українська)». Семінар проводився на базі Українсько-польського центру європейської інтеграції, який є лабораторією навчання польської мови у Хмельницькому національному університеті.

Викладачі кафедри представили свої методичні напрацювання (друковані) з навчальних дисциплін, які викладають для студентів; зосередили увагу на формах роботи у процесі створення методичного посібника, познайомили зі власною сферою наукових уподобань та заохотили студентів до роботи у проблемних групах та студентських наукових гуртках, а також до спільних реалізацій різних навчально-методичних проектів кафедри, розкрили секрети та показали можливості роботи філолога на посадах викладача, учителя, перекладача, журналіста, редактора, коректора, копірайтера, репетитора, науковця.

18 вересня 2018 року кафедра організувала і провела круглий стіл «Сучасна методика навчання української та іноземної філології ЗЗСО та ЗВО», участь у якому взяли Голуб Ніна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України, викладачі кафедр слов’янської та української філології, вчителі польської та української мови Хмельницької, Вінницької та Черкаської областей, магістранти та студенти спеціальностей «Філологія» – «Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська», «Українська мова і література».

Міжнародний науковий симпозіум «Людина-комунікація-культура. Наукові дебати над суспільно-культурними змінами у сучасній Європі» (2 червня 2016 р.), у якому взяли участь 34 науковці, зокрема професори Люблінського католицького університету Йоана Павла II (Польща) Кшиштоф Лєсьнєвскі та Пьотр Копєц, викладачі кафедри слов’янської філології, учителі польської мови м. Хмельницького та Хмельницької області, студенти спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)» Хмельницького національного університету.

Міжнародна науково-практична конференція«Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль та місце в історії краю» (23–24 листопада 2016 р.), яка проводилася разом із Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією. У конференції взяли участь близько 100 науковців.

Міжнародна науково-практична конференція «Kompetencjejęzykowepodstawą sukcesuzawodowegospołecznegowEuropie» («Мовна компетенція як основа для професійного та соціального успіху в Європі» (18 листопада 2015 р.). Конференція проводилася у рамках міжнародного українсько-польського проекту «PL+UA=UE. Polsko-ukraińskiespotkanianaszlakudoZjednoczonejEuropy», наданого Міністерством закордонних справ Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі громадської дипломатії у 2015 р.». У конференції взяли участь 123 науковці.

Міжнародна науково-практична конференція «Духовний розвиток особистості в аспекті слов’янського лінгвокраїнознавства» (27 травня 2015р.). Конференція проводилася у співпраці з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Люблінським католицьким університетом Яна Павла ІІ та Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща). У конференції взяло участь 134 науковці.

Міжнародна науково-практична конференція «Językpolskiwukraińskiejedukacji – perspektywywaspekcieintegracjieuropejskiej» («Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції») (22 жовтня 2014 року). Конференція проводилася у рамках міжнародного українсько-польського проекту «Розвиток польської освіти в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології у Хмельницькому національному університеті», наданого Міністерством закордонних справ Польщі у контексті гранту «Співпраця в галузі громадської дипломатії у 2014 р.»

На кафедрі видано 12 збірників наукових праць: два з них як матеріали конференції і 10 випусків кафедрального періодичного видання.

Ефективність наукових досліджень значною мірою залежить від професійного та кваліфікаційного рівня наукових працівників, тому вони постійно намагаються підвищувати свій рівень. Це, зокрема,

– стажування в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за напрямом «Інноватика у викладанні польської мови» (2015 р.);

– стажування в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за напрямом «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» (2013 р.);

– курси з вивчення польської мови (грудень 2014 – лютий 2015 рр.);

– курси з вивчення англійської / німецької мов (різні рівні) (січень – лютий 2016 р.);

– курси з вивчення німецької мови (жовтень 2016 – квітень 2017 рр.);

 • курси з підготовки викладачів для дистанційного навчання (2017 р.);
 • підвищення кваліфікації НПП Хмельницького національного університету на різнотематичних курсах, організованих Центром післядипломної освіти протягом 2015–2022рр.
 • стажування викладачів в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Сумському державному університеті (протягом 2018–2022 років);
 • стажування в Педагогічному університет імені Комісії народної освіти (Краків, Польща, 29 жовтня – 5 листопада 2017 р.);
 • підвищення кваліфікації у Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку (Польща), протягом 2020–2022рр.;
 • Міжнародне стажування в Ататюркському університеті (м. Ерзурум, Туреччина, 1 вересня –30 листопада 2021 р.);
 • Міжнародне підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» (Міжнародний освітній грант Іnternational Historical Biographical Institute (ОАЕ, США, Італія, Ізраїль, 10 червня – 10 липня 2021 р.);
 • Міжнародне підвищення кваліфікації «Інноватика у викладанні філологічних дисциплін» у рамках виконання проєкту Еразмус+ (Вроцлавський університет, Інститут слов’янської філології, Польща, 5 – 12 вересня 2022 р.).

Викладачі кафедри здійснюють керівництво роботою аспірантів та здобувачів, зокрема Подлевська Н. В. (Ранюк О. П. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (польська мова) від 9.02.2021 р), працюють на роботами Коваль Т. П., Войталюк С. В., Коваль М. І.), Торчинська Н. М. (Ліщук Т. Д. – присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01. – українська мова від 12.02 2018 р, працює над роботою Коваль Я. О.).

Із метою підвищення рівня та можливостей проведення наукових досліджень кафедрою було укладено договори про співпрацю з іншими навчальними та науковими установами, з-поміж яких:

 • Шльонський університет в Катовіцах (Польща)
 • Ататюркський унiверситет (Туреччина)
 • Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)
 • Люблінський католицький університет імені Іоанна Павла II (Польща)
 • Університет Палацького в Оломоуці (Чехія)
 • Інститут педагогіки НАПН України
 • Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України
 • Харківський національний університет ім. В. Каразіна
 • Житомирський державний університет імені І. Франка
 • Хмельницький інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка
 • Рівненський державний гуманітарний університет
 • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
 • Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Криворізький державний педагогiчний університет
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки та ін.

Однією з форм організації наукової роботи, що сприяє активізації наукових досліджень, є співпраця з міським та обласним відділами освіти, з навчальними закладами області. Найчастіше вона проявляється у включенні викладачів кафедри в члени журі в Малій академії наук та в члени журі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (Горячок І. В., Подлевська Н. В., Терещенко Л. В., Торчинська Н. М., Ранюк О. П.), у члени журі міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад із польської мови, літератури, історії (Серкова Ю. І., Дутковська О. Б., Ранюк О. П., Войталюк С.В.)

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Кафедра слов’янської філології постійно заохочує студентів до наукової діяльності, яка можлива у таких напрямах: 1) участь у предметних олімпіадах, 2) участь у проблемних групах та гуртках, 3) участь у різник конкурсах та олімпіадах, 4) друк статей за результатами фольклорної, діалектологічної, навчально-педагогічної практик, курсових та дипломних робіт.

На сьогодні на кафедрі діють такі гуртки: «Полоністичні студії» (наук. керівник – Торчинська Н. М.), «Педагогічна майстерня філолога» (наук. керівник – Горячок І. В.),

Під керівництвом викладачів кафедри підготовлено й опубліковано близько 150 студентських наукових статей. Наші студенти апробують результати своїх наукових розвідок у різних збірниках вищих навчальних закладів Хмельницького, Вінниці, Умані, Донецька, Кривого Рогу, Києва, Львова.

Кафедра слов’янської філології спільно із кафедрою української філології організовувала і проводила Подільський регіональний краєзнавчий конкурс, регіональні студентські науково-практичні конференції «Генії України і світу», ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у наукових конференціях різних рівнів, із-поміж яких:

1. Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики» (Умань)

2. Щорічна регіональна студентська науково-практична конференція «Генії України і світу» (Хмельницький).

3. Щорічна регіональна студентська наукова конференція «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (Вінниця).

4. Щорічні звітно-наукові конференції студентів Хмельницького національного університету (Хмельницький).

3 грудня 2021 року кафедра слов’янської філології провела Всеукраїнську студентську олімпіаду з польської мови та культури (відповідно до наказу №146 ректора ХНУ від 26.10.2021 року). Участь в олімпіаді взяли студенти із різних ЗВО Харкова, Дрогобича, Кам’янця-Подільського, Тернополя, Вінниці, Хмельницького.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ-ПОЛОНІСТІВ У ЗАХОДАХ

Здобувачі освіти бакалаврського і магістерського рівнів (ОП «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська», «Філологія. Польська мова і література, друга мова – англійська», «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)») взяли участь у студентській науково-практичній конференції «Славістичні студії в сучасному дидактичному просторі», яка відбулася 24.05.2022 року в Хмельницькому національному університеті.

Студенти Токар Яна (ФПРм-21), Подольска Марина (ФПР-18), Гулівата Мирослава (СОП-20) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Польська мова та література (переклад включно)» (І етап), який 2022 року мав відбутися на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Студенти спеціальності взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з польської мови та культури (Токар Яна (ФПРм-21-1) – перше місце, Мороз Анна (СОП-20-1) – друге місце, Андрейко Катерина (ФПР-19-1), Подольська Марина (ФПР-18-1) – третє місце), яка відбулася 3.12.2021 року в Хмельницькому національному університеті.

Студенти-полоністи (групи ФПР і СОП) взяли участь у круглому столі «Міжкультурні діалоги в студентському середовищі», організованомму для студентів-філологів Хмельницького національного університету та Ататюркського університету (м. Ерзурум, Туреччина), який відбувся 18.10.2021 року

Студентка Андрейко Катерина (ФПР-19-1) посла 1 місце на ІІ Поетичному конкурсі польською мовою «Spotkaniа z poezja», започаткованому кафедрою слов’янської філології ще 2020 року і проведеному у листопаді 2021 р.

Магістранти 1 та 2 курсів (групи ФПРм-20-1 та ФПРм-21-1) взяли участь у Всеукраїнській конференції «Літературна творчість Кароля Войтили – тексти і контексти» (Брюховичі), яка відбулася 7-10.10. 2021 року.

Студентки Токар Яна (ФПРм-21-1), Храпак Тетяна (ФПРмз-21-1), Башкая Оксана (ФПРмз-21-1) взяли участь у VІІІ Всеукраїнському диктанті із польської мови серед учнів і студентів Хмельницької області, який відбувся 25.09.2021 року у Хмельницькому національному університеті, і стали переможцями у категорії «студент».

Студентки Карапозюк Уляна (СОП-20-1) та Гулівата Мирослава (СОП-20-1) взяли участь у Х Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи», яка відбулася 9.04.2021 року у Вінницькому педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Студенти Штефан Антон (ФПРм-20-1) та Гнатовська Софія (ФПР-18-1) взяли участь у Міжнародній науковій конференції«Kryzysy na przestrzeni wiekow. Interdyscyplinarne rozwazania o Europie Srodkowo-Wschodniej», яка відбулася 26.03. 2021року у Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Польща)

Студент Гайдов Іван (ФПР-19-1) став одним із переможців написання Міжнародного диктанту з польської мови, у якому взяли участь понад 500 осіб із 22 країн світу, який проводили 2 травня 2020 .

Студентка Басіста Вікторія (СОП-20-1) перемогла у II (XXVII Регіональному в Україні) етапі Міжнародної олімпіади з польської мови і літератури, який відбувся 15-16 лютого 2020 року у Хмельницькому національному університеті. Організатором був Інститут літературних досліджень при Державній академії наук Польщі (Варшава) при співпраці з Генеральним консульством Республіки Польща у Вінниці та Фундації «Свобода і демократія».

Студенти-полоністи Гнатовська Софія та Юліана Волошин (ФПР-18-1) взяли участь у XV Всеукраїнському конкурсі з орфографії польської мови, який відбувся 15 листопада 2019 року в Прикарпатському національному університеті під патронатом Посольства Республіки Польща в Україні відбувся XV Всеукраїнський конкурс з орфографії польської мови.

Цьогоріч у ньому взяли участь 39 студентів-полоністів, які представляли 22 заклади вищої освіти України. Організаторами конкурсу виступили Прикарпатський національний університет, Академії імені Якуба з Парадижа в Гожуві Великопольському (Республіка Польща), Центр полоністики та кафедра слов’янських мов Факультету філології Прикарпатського національного університету.

Наші студентки гідно представили навчальний заклад.

Традиційним є проведення в стінах університету різноманітних олімпіад з польської мови, літератури, історії.

16 листопада 2019 року відбувся І етап ІV олімпіади з історії Польщі, яка спрямована на молодь 15-17 років (які вивчають польську мову), в основному учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти.

Організаторами олімпіади є Фундація «Свобода і демократія» (м. Варшава) та Польське історичне товариство. Олімпіада відбувалася за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.

В олімпіаді взяли участь 33 учасники, у тому числі й студенти 2 курсу спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська».

За сприяння Фундації «Свобода і демократія» (Польща) 18-19 травня 2019 року у містах України (Київ, Кропивницький, Хмельницький, Львів, Луцьк, Одеса, Вінниця, Чернівці, Харків, Житомир, Рівне) проходив VI Всеукраїнський диктант з польської мови «Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku…»

19 травня 2019 року кафедра слов’янської філології провела щорічний VI Всеукраїнський (регіональний) диктант з польської мови. Участь традиційно взяли всі охочі знавці польської мови (від маленьких до дорослих), які мали можливість змагатися і перевірити свої знання в аудиторіях Хмельницького національного університету. Із-поміж тих, хто писав – і студенти нашої спеціальності.

24 травня 2019 року кафедра слов’янської філології провела студентський науковий семінар «Традиції і новаторство в слов’янській філології: минуле і сучасність», у якому взяли участь студенти спеціальностей «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська» та «Філологія. Українська мова і література».

Присутні студенти й викладачі взяли активну участь в обговоренні цих та інших питань славістики, яка дозволяє почерпнути багато інформації про всі сфери життя та розвитку слов’янських народів від давніх часів до сьогодення

9-10 лютого 2019 року у Хмельницькому національному університеті відбувся II (XXVI Регіональний в Україні) етап Міжнародної олімпіади з польської мови і літератури. Організатором Міжнародної олімпіади з польської мови і літератури є Інститут літературних досліджень при Державній академії наук Польщі (Варшава) при співпраці з Генеральним консульством Республіки Польща у Вінниці та Фундації «Свобода і демократія».

Із 29 листопада до 2 грудня 2018 року студенти спеціальності брали участь у «Форумі молодих поляків в Україні», головною метою якого було навчити молодь створювати власні проекти і вміти їх презентувати.

27 листопада 2018 року кафедра слов’янської філології Хмельницького національного університету провела студентську науково-практичну конференцію, присвячену актуальним питанням філології (перекладознавства) та приурочену до Дня незалежності Польщі. Участь в конференції взяли студенти спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «Філологія. Українська мова та література» (які вивчають польську мову) та викладачі кафедри слов’янської філології.

За підтримки Фундації «Свобода і демократія» студентки-переможці (4 місця) були нагороджені цінними подарунками, які вручила Голова спілки поляків м. Хмельницького, голова методичного об’єднання вчителів польської мови Хмельницької області, старший викладач кафедри слов’янської філології Ю. Серкова. Переможцями стали:

1 місце – Дарія Дроник (4 курс)
3 місце – Любов Гнатюк (1 курс, магістр)
2 місце – Вероніка Чорноус (4 курс)
4 місце – Юлія Коростіль (4 курс)

24 листопада 2018 року в Івано-Франківську у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника під патронатом Посольства Республіки Польща в Україні відбувся XIV Всеукраїнський конкурс з орфографії польської мови. У конкурсі взяли участь 43 студентів із закладів вищої освіти з 19 міст України. Хмельницький національний університет представляли студенти спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» Дарія Дроник (IV курс, бакалавр) та Любов Гнатюк (I курс, магістр).

18–19 лютого 2017 р. у Хмельницькому національному університеті за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці,Спілки вчителів польської мови у Хмельницькій області проводилася ХХIV Регіональна олімпіада з польської мови та літератури.

У березні 2016 року Карачун Дарія, студентка спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)», взяла участь у Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт за напрямом «Слов’янські мови», що відбувався в Запоріжжі (Наукові керівники – Сєркова Ю. І. Дутковська О. Б.).

У квітні 2016 року Бішарєва Катерина, Карачун Дарія та Федорович Катерина, студенти спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)», брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з російської мови та літератури, що відбувалася в Ужгороді (Науковий керівник – Грицева А. П.).

Активну участь у науковій роботі кафедри беруть інші студенти спеціальності «Філологія. Переклад (польська, російська мови)».

Дарія Карачун разом із викладачами кафедри слов’янської філології взяла участь у міжнародній конференції «Гуманітарна освіта в польському шкільництві України. Традиція і сучасність», що відбулася 27–29 листопада 2015 р. у Державній вищій східноєвропейській школі у м. Перемишль (Польща).

Отже, студенти-полоністи беруть активну участь у науковій роботі. Однією з причини є ще й те, що захист курсових та дипломних робіт передбачає апробацію дослідження, що й спонукає їх до написання тез, статей і виголошення доповідей на конференціях різного рівня. Успіхи студентів, керівниками наукової роботи яких є викладачі кафедри слов’янської філології, можна побачити у зведеній таблиці, запропоновуй нижче (зауважимо, що тут враховано і здобутки студентів україністів, науковою роботою яких також керували викладачі кафедри).