Педагогічна практика у закладах вищої освіти

Освітній компонент «Педагогічна практика у закладах вищої освіти» є складником обов’язкової частини професійної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська»

Метою практики є набуття студентами професійних навичок і вмінь для їх подальшого використання в умовах реальної професійної діяльності та формування у магістрантів потреби систематично поновлювати свої знання та творчо використовувати їх на практиці. Практика магістрантів передбачає безперервність та послідовність її проведення та одержання необхідного обсягу практичних знань й умінь відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Магістранти проходять практику у ЗВО у Хмельницькому національному університеті на кафедрі слов’янської філології, що є основним базовим об’єктом педагогічної практики. Також дозволяється проходити педагогічну практику в інших ЗВО (за вибором магістранта), де є відповідна навчально-методична та матеріально-технічна база для проходження практики. Під час практики магістрант виконує обов’язки викладача польської мови та літератури, дисциплін перекладознавчого спрямування, методики навчання польської мови.

Практика передбачає такі завдання:

1. Опанування сучасних форм, методів, прийомів, засобів, технологій навчально-виховної роботи в різних типах закладів вищої освіти.

2. Поглиблення та закріплення теоретичних знань, практичних умінь і навичок, здобутих в університеті під час опанування дисциплін освітньо-професійної програми.

3. Розвиток у магістрантів креативних умінь, творчої ініціативи, реалізації особистісного навчання; упровадження комунікативно-функціонального підходу із використанням сучасних технологій і методик активізації пізнавальної діяльності магістрантів та учасників навчально-виховного процесу.

4. Розвиток практичних навичок зі спеціальності  із подальшим їх застосуванням у професійній діяльності.

5. Формування умінь щодо планування та організації навчально-методичної роботи викладача (у межах окремого заняття, теми, курсу);

6. Формування готовності магістрантів до здійснення соціально-виховної роботи зі студентами та студентськими групами.

Програма та методичні рекомендації щодо організації, проведення, проходження та звітування з педагогічної практики розроблені доцентом кафедри Інною Владиславівною Горячок та розміщені у модульному середовищі, є доступними для магістрантів під час проходження практики.

Усі звітні матеріали магістрантів про педагогічну практику зберігаються на кафедрі слов’янської філології.

Керівники педагогічної практики – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри Неля Володимирівна Подлевська, кандидат педагогічних наук, доцент Інна Владиславівна Горячок.

Інформація про магістрантські педагогічні практики: