Можливості неформальної освіти та її реалізація магістрантами ФППм/мз-22

Відповідно до «Закону України про освіту» з метою підвищити, поглибити, розширити загальні та фахові компетентності або ж набути додаткових здобувачі освіти різних рівнів (бакалаврат і магістратура) мають можливість поряд із формальною обирати й інші види освіти – неформальну та інформальну, чим і користуються магістранти, що навчаються за ОПП «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська».

«Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Вона допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання відповідно до потреб тут і зараз».

Зважаючи на те, що більшість магістрантів групи ФППм/мз-22 уже працюють за фахом – учителі або викладачі в закладах освіти, викладачі у мовних школах, перекладачі та ін., то вони постійно намагаються набути нових компетентностей як задля саморозвитку, так і з метою перезарахування окремих тем у процесі навчання.

До прикладу, Бондарчук Мар’яна, Крупіна Тетяна, Куць Марія, Попова Олександра на платформі Prometheus пройшли курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», де навчилися застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві й отримали сертифікати відповідні сертифікати (60 год. / 2 кредити ЄКТС). Слухачі повинні були прослухати лекційний матеріал, вирішити кейси, виконати тести, написати власні відгуки щодо почутого тощо.

Навички з формування  культури академічної доброчесності отримала і Лойко Марина, пройшовши курс підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність» на базі проєкту «EdEra» та отримавши відповідний сертифікат (4 год. / 0,15 кредити ЄКТС).

Оскільки теми модулів на цих курсах певною мірою перегукуються зі змістом окремих тем або питань, які магістранти вивчали на ОК «Методологія і організація наукових досліджень» (викладач – доцент Н.М.Торчинська), то відповідно до Положення «Про порядок визначення та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті» (https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-poryadok-vyznannya-ta-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya.pdf; п. 4 Визнання і зарахування результатів навчання, набутих особою) їм було перезараховано окремі теми.

Водночас пам’ятаємо, що дотримання академічної доброчесності є невід’ємним складником освітнього процесу, тому володіти відповідними навичками повинні всі його учасники.

Так само здобувачі освіти можуть відвідувати додаткові семінари, вебінари, курси тощо, які стосуються і вибіркових дисциплін, і отримати можливість перезарахування тем. Зокрема, Лічняровська Антоніна також на платформі Prometheus пройшла курс «Медіаграмотність для освітян», де навчилася розрізняти психологічні засади медіа грамотності, виокремлювати завдання медіаосвіти в школі, використовувати можливості медіа для професійної діяльності і т.п., що особливо актуально в сучасних умовах.

Кафедра слов’янської філології запропонувала магістрантам-філологам для вивчення вибіркову дисципліну «Міжнародні медіакомунікації в інформаційному просторі» (викладач – доцент І.В.Горячок), тому студентка має право на перезарахування окремих тем або питань із цієї ОК.

Викладачі кафедри постійно стимулюють студентів до самоосвіти.

Таким чином, завдяки низці різноманітних освітніх платформ сучасний фахівець – філолог, викладач, перекладач, учитель – має можливість безперервної освіти, поєднуючи формальну, неформальну та інформальну освіту і водночас набуваючи низку додаткових компетентностей.

Інформація кафедри слов’янської філології