Перезарахування результатів неформальної освіти з ОК «Теорія і практик філологічних досліджень»

У сучасних умовах розвитку освітнього простору здобувачі вищої освіти мають можливість здобувати додаткові знання, відвідуючи семінари, вебінари, курси тощо.

Так, студенти-полоністи 2 курсу, що навчаються за ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» та «Польська мова і література, друга мова – англійська», відповідно до освітньої програми вивчають дисципліну «Теорія і практика філологічних досліджень», мета якої – забезпечити студентів-філологів знаннями про закономірності та методологічну основу науково-педагогічних досліджень, виробити практичних умінь та навичок щодо організації, планування і виконання наукових розвідок; сформувати навички презентації їхньої дослідної діяльності у вигляді наукових доповідей на засіданнях наукового гуртка «Полоністичні студії», на конференціях різного рівня, шляхом друку тез і статей у збірниках, написання курсових робіт, передбачених ОПП, тощо.

Водночас для розширення світогляду, здобуття додаткових компетентностей здобувачам освіти було запропоновано прослухати на платформі Prometheus курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», теми модулів якого певною мірою перегукуються зі змістом окремих темам або питань, які вивчаються студентами на ОК «Теорія і практика філологічних досліджень». На платформі Prometheus поряд із ознайомленням із лекційним матеріалом студенти мали можливість вирішувати кейси, виконувати тести, писати власні відгуки щодо прослуханого, тобто набувати навичок наукового мовленні і реалізації умінь у практичній діяльності. Після закінчення курсу всім слухачам було видано сертифікати із зазначенням кількості прослуханих годин (60 год. / 2 кредити ЄКТС).

Як відомо, в сучасних умовах існування наукової спільноти невід’ємним складником діяльності як викладача, так і студента є академічна доброчесність, тому цьому питанню приділяється увага в робочій навчальній програмі ОК «Теорія і практика філологічних досліджень».

Троє студентів групи СОП-21 (Бойко Анастасія, Москаленко Анна, Халецька Анастасія) та четверо студентів групи ФППА-21 (Гулько Світлана, Савельєва Вікторія, Слівська Анастасія, Федорчук Ірина) прослухали онлайн-курс і відповідно до Положення «Про порядок визначення та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті» (https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-poryadok-vyznannya-ta-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya.pdf; п. 4 Визнання і зарахування результатів навчання, набутих особою) отримали право перезарахувати окремі теми. Це, зокрема, «Академічна доброчесність у науковій роботі», «Термінологія у структурі наукового тексту», «Апробація власної статті» «Специфіка публічної монологічної мови», «Особливості публічного мовлення».

Студенти написали заяви на ім’я завідувача кафедри, кандидата педагогічний наук, доцента Н.В. Подлевської із проханням дозволити перезарахувати вищезгадані теми, потім шляхом співбесіди з викладачем ОК, кандидатом філологічних наук, доцентом Н. М. Торчинською підтвердили рівень набутих компетентностей. Теми успішно перезараховано.

Крім того, студент групи СОП-20 Козоріз Максим також отримав аналогічний сертифікат, який був врахований при захисті курсової роботи з польської мови.

Інформація кафедри слов’янської філології