Захист кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра філології!

Кваліфікаційна робота – це самостійна випускна науково-дослідницька робота, яка готується з метою публічного захисту й отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Кваліфікаційна (магістерська) робота, з одного боку, має узагальнювальний характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства, при цьому студент упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність або практичну значимість.

Спеціалізацією «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» передбачаються такі основні напрями досліджень, у межах яких виконуються кваліфікаційні роботи із польської мови і літератури, перекладознавчих дисциплін, методики викладання польської мови.

Тематика дипломних робіт

 1. Мотив абсурду в романі Тадеуша Конвіцького «Малий апокаліпсис».
 2. Власні імена осіб у складі фразеологічних одиниць (на основі фразем польської та української мов).
 3. Рекламні тексти (у порівняльному аспекті) в українських і польських ЗМІ.
 4. Синтаксичні трансформації головних і другорядних членів речення в польській та українській мовах (на прикладі роману «Самотність в мережі» Я. Вишневського).
 5. Образ матері в сучасній польській драматургії.
 6. Образ подружнього зв’язку в поетичній драмі Кароля Войтили.
 7. Семантичні особливості лексики на позначення страв та напоїв у польській та українській мовах.
 8. Синтез фантастичного і реального у творчості Станіслава Лема.
 9. Лексико-семантичне поле «рослини» в українській та польській фразеології.
 10. Особливості поетики польської дитячої літератури початку ХХI ст. (на матеріалі творчості Аніти Гловінської, Дороти Сувальської).
 11. Репортаж як жанр польської літератури (на прикладі твору «Як нагодувати диктатора» Вітольда Шабловського).
 12. Граматичні аспекти сучасної польської мови у закладі вищої освіти.
 13. Латинізми у польській мові та їх переклад українською.
 14. Консептизм у поетичній збірці Лазаря Барановича «Żywoty świętych».
 15. Мотив страждання в польській літературі на прикладі творів відомих польський письменників ХІХ ст.
 16. Числівники у структурі польських та українських флоролексем: порівняльний аналіз.
 17. Сленгова лексика в сучасному польському медіапросторі.
 18. Образ Польської Народної Республіки у польській художній літературі після 1989 р.
 19. Поетика творів Ципріана Норвіда.
 20. Онімний простір польських пісень (на матеріалі збірки «Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego» Вацлава Залеського).
 21. Проблеми міжкультурної комунікації в сучасному художньому дискурсі (на матеріалах творів польських та українських письменників).
 22. Концепт «жінка» в українській та польській мовах (на прикладах творів художньої літератури).
 23. Наративи подорожі у творчості Ольги Токарчук.
 24. Стереотипний образ поляка у романі «Спадщина» Романа Дмовського.
 25. Психологія підлітка у творчості сучасних польських письменниць (на матеріалах Йоанни Яґелло, Барбари Космовської, Малґожати-Кароліни Пекарської).
 26. Відмінності граматичного роду іменників у слов’янських мовах.
 27. Метафоричні перенесення у поезії Яна Кохановського.
 28. Особливості польського мовлення представників духовенства у Вінницькій області.
 29. Польська лексикографія кінця ХХ – початку ХХІ  ст.: основні тенденції розвитку і тематичне спрямування.
 30. Особливості передачі звертань у польському мовному дискурсі (на матеріалі творів Ярослава Івашкевича).
 31. Образ жінки в творчості Марії Родзевичовни.
 32. Творчість Віслави Шимборської в контексті доби: жанрова різноманітність, тематика, художні особливості.
 33. Метафори у творчості Стефана Жеромського (на прикладі роману «Бездомні»).
 34. Структурно-словотвірна і мотиваційна характеристика польських та українських фалеронімів.
 35. Жанр щоденника в польській літературі.

Теми дипломних робіт магістранти обирали ще з початком навчання у магістратурі та мали можливість працювати над дослідженням протягом півтора року навчання. Дехто із магістрантів мав можливість скористатися не лише сучасною літературою Українсько-польського центру європейської інтеграції, працювати не лише у бібліотеці Хмельницького національного університету, ай здійснювати дослідження у бібліотеках Польщі: https://ksf.khmnu.edu.ua/proczes-napysannya-kvalifikaczijnoyi-roboty-tryvaye/

Цьогоріч захист кваліфікаційних робіт відбувався в режимі онлайн  21-23.12.2022 р.

Голова комісії – д. філол.н., проф., завідувач кафедри української філології Царалунга І.Б. Члени комісії: к. пед. н., доц., завідувач кафедри слов’янської філології Подлевська Н. В., к. філол. н., доц., декан гуманітарно-педагогічного факультету Станіславова Л. Л., к. філол. н., доц. Торчинська Н. М., секретар к. пед. н., доц. Ранюк О. П.

Обов’язковою формою впровадження наукових результатів є апробація магістерської роботи, яку здобувачі освіти здійснювали, виступаючи на наукових конференціях різних рівнів: https://ksf.khmnu.edu.ua/programy-konferenczij/, а також здійснюючи публікації апробаційних статей у збірниках наукових праць, зокрема у кафедральному збірнику «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика»: https://ksf.khmnu.edu.ua/zbirnyky-naukovyh-pracz/

Кожна кваліфікаційна робота супроводжувалася відгуками внутрішніх і зовнішніх рецензентів, деякі роботи були виконані на замовлення наукових установ, закладів вищої освіти, загальної середньої освіти. Вся розширена інформація міститься у звіті голови Екзаменаційної комісії.

Доповіді всіх студентів, які захищали магістерські роботи, супроводжувалися яскравими та змістовними презентаціями із результатами їхніх досліджень. Результати захисту магістерських робіт свідчать про те, що рівень підготовки студентів відповідає вимогам, що стоять перед філологами-полоністами в сучасних умовах.

Щиро вітаємо наших випускників з успішним завершенням навчання на спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» та здобуттям кваліфікації магістра філології, перекладача, викладача польської мови і літератури! Бажаємо успіхів на професійній ниві, нових звершень і здобутків!

Інформація кафедри слов’янської філології